MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

Archival issues of the Review
Informator TV-Sat-historia23 A:hover {color: #FF0000}
The current issue is available  here

22.10.01

Sie%u0107 Sky rozpoczyna dystrybucj%u0119 tunera z dyskiem twardym. Sky+ to odbiorniki cyfrowe z wbudowanym rejestratorem cyfrowym. czyli PVR. Urz%u0105dzenie ma kosztowa%u0107 428 USD - dla op%u0142acaj%u0105cych abonament w wysoko%u015Bci 14 USD. lub 900-1000USD przy zakupie samego odbiornika satelitarnego. Sie%u0107 liczy na sprzeda%u017C ponad 100 000 sztuk w ci%u0105gu roku. Mo%u017Ce si%u0119 jednak okaza%u0107. %u017Ce upowszechnienie nagrywarek DVD-RW spowoduje szybkie zast%u0105pienie tego typu tunerów. tunerami z nap%u0119dem DVD-RW. które wkrótce zaproponuje np. Philips. Cable & Satellite Communications International 9/2001

TVN testuje Dolby Digital. TVN jako pierwsza polska telewizja testuje przekaz fonii w Dolby Digital. Na niekodowanym przekazie Test Ch1 z Hot Birda - 13E odbiornik Humax wykrywa emisj%u0119 z audio w AC3 (Dolby Digital). Jak do tej pory pozosta%u0142e programy satelitarne nadawane s%u0105 tylko monofoniczne. a jedynie HBO nadaje sterofonicznie. Wi%u0119cej informacji tutaj oraz tutaj.

DWDM - sposób na zwi%u0119kszenie przep%u0142ywno%u015Bci w %u015Bwiat%u0142owodzie. Na pocz%u0105tku. w jednym w%u0142óknie %u015Bwiat%u0142owodowym mo%u017Cna by%u0142o przes%u0142a%u0107 tylko jeden strumie%u0144 %u015Bwietlny nios%u0105cy jak%u0105%u015B informacj%u0119. mo%u017Cna by%u0142o wtedy uzyska%u0107 przep%u0142ywno%u015B%u0107 2.5 Gb/s. Nast%u0119pnie pojawi%u0142a si%u0119 technika WDM (Wevelenght Division Multiplexing) pozwalaj%u0105ca na przes%u0142anie 4-8 strumieni w jednym w%u0142óknie. Strumienie te ró%u017Cni%u0142y si%u0119 d%u0142ugo%u015Bci%u0105 fali %u015Bwietlnej (czyli kolorem). Obecnie coraz powszechniej stosowana jest technika DWDM (Dense Wevelenght Division Multiplexing). gdzie mo%u017Cna przes%u0142a%u0107 w jednym w%u0142óknie 40 strumieni %u015Bwietlnych. co wraz ze zwi%u0119kszeniem przep%u0142ywno%u015Bci w jednym kanale do 40 Gb/s. pozwala osi%u0105gn%u0105%u0107 pr%u0119dko%u015B%u0107 przekraczaj%u0105c%u0105 1 Tb/s. Transmisja odbywa si%u0119 w zakresie fal o d%u0142ugo%u015Bciach 1530-1565 nm. Testowane s%u0105 systemy o sumarycznej pr%u0119dko%u015Bci 10 Tb/s. Tb/s to tera bit na sekund%u0119. czyli tysi%u0105c gigabitów na sekund%u0119. Multipleksacja d%u0142ugo%u015Bci fali stosowana jest tak%u017Ce do zwi%u0119kszania pr%u0119dko%u015Bci w istniej%u0105cych traktach %u015Bwiat%u0142owodowych. gdzie wszystkie w%u0142ókna s%u0105 wykorzystane. a jest potrzeba zwi%u0119kszenia pr%u0119dko%u015Bci transmisji. Networld 8/2001

Nowy Sat Kurier. Nowy numer. to jak zwykle opisy tunerów. tym razem Manchattan 5500M. Unnisat-1 oraz Thomson DSI30 OP. Zw%u0142aszcza ten ostatni jest niezwykle ciekawy. bo jest to tuner jaki udost%u0119pnia swym odbiorcom Polsat. Zamieszczono relacj%u0119 z dzia%u0142a%u0144 mediów po ataku na Nowy Jork. opinie na temat TVN24. a tak%u017Ce interesuj%u0105cy wywiad z zast%u0119pc%u0105 dyrektora Canal + Polska. Wynika z niego. i%u017C po po%u0142%u0105czeniu Cyfry + z Wizj%u0105 TV b%u0119dzie dalej stosowany system kodowania SECA oraz technologia Mediahighway. Ciekawe jest. %u017Ce przewiduje si%u0119 pozostawienie tunerów Philips. a jedynie dostosowanie ich do nowego sposobu transmisji poprzez uaktualnienie oprogramowania. Inna sprawa. %u017Ce s%u0105 to tylko zapowiedzi. Czasopismo jest dost%u0119pne w sieci naszych hurtowni. Sat Kurier 4/2001

Transmisja danych w radiotelefonach. Sieci trunkingowe (jest to co%u015B podobnego to telefonii komórkowej. lecz mi%u0119dzy innymi z mo%u017Cliwo%u015Bci%u0105 nadawania priorytetów u%u017Cytkownikom) pozwalaj%u0105 na przesy%u0142anie danych. przy czym potrzebny jest do tego specjalny modem. który jest pod%u0142%u0105czany do radiotelefonu. Firma Motorola zaproponowa%u0142a specjalny radiotelefon. pozbawiony klawiatury oraz panelu czo%u0142owego. przeznaczony do wspó%u0142pracy z dowolnym modemem. Urz%u0105dzenie nosi nazw%u0119 Data Box. mo%u017Ce pracowa%u0107 w sieciach trunkingowych standardu MPT1327 oraz zapewnia pr%u0119dko%u015B%u0107 9600 b/s przy szeroko%u015Bci kana%u0142u 25 kHz. GM1200 Data Box dost%u0119pne w ró%u017Cnych wersjach pracuj%u0105cych w pasmach: 136-174 MHz i 403-470 MHz z odst%u0119pem 12.5/20/25 kHz. moc%u0105 wyj%u015Bciow%u0105 1-25 W na VHF oraz 1-10/10-25 W na UHF. Takie radiotelefony z modemami s%u0105 stosowane np. w telemetrii. gdzie ilo%u015B%u0107 transmitowanych danych nie jest du%u017Ca. natomiast oczekujemy wysokiej pewno%u015Bci dzia%u0142ania. Z takich systemów korzystaj%u0105 sieci energetyczne. %u015Awiat Radio 10/2001

Dwóch abonentów z jednego konwertera. Zwyk%u0142y konwerter full band pozwala na pod%u0142%u0105czenie jednego odbiornika. Mo%u017Cliwe jest do%u0142%u0105czenie do jednego konwertera dwóch tunerów i niezale%u017Cny odbiór programów na ka%u017Cdym z nich - dotyczy to tunerów cyfrowych i analogowych. Konwerter twin - umo%u017Cliwia do%u0142%u0105czenie dwóch tunerów. (twin - s%u0105 to dwa niezale%u017Cne konwertery w jednej obudowie). Wi%u0119cej o konwerterach tutaj

Kabel spieniony fizycznie a spieniony chemicznie. Kabel z dielektrykiem spienionym fizycznie. w odró%u017Cnieniu od spienionego chemicznie. ma w swej strukturze p%u0119cherzyki gazu. które nie stykaj%u0105 si%u0119 ze sob%u0105. Oznacza to. %u017Ce nie tworz%u0105 one du%u017Cych pustych przestrzeni. Kable spienione chemicznie posiadaj%u0105 struktur%u0119 kapilarn%u0105. a puste przestrzenie. powsta%u0142e w wyniku dzia%u0142ania %u015Brodka chemicznego. s%u0105 po%u0142%u0105czone ze sob%u0105. Taka budowa przypomina g%u0105bk%u0119. i podobnie jak ona. %u0142atwo nasi%u0105ka wod%u0105. nie tylko w miejscu mikrop%u0119kni%u0119%u0107. lecz i w g%u0142%u0119bi kabla. Nasi%u0105kanie wod%u0105 i par%u0105 wodn%u0105 z powietrza powoduje znaczny wzrost t%u0142umienia kabla. Dodatkowo. w tak spienionych kablach. dielektryk s%u0142abiej stabilizuje %u017Cy%u0142%u0119 %u015Brodkow%u0105. co przy zginaniu kabla powoduje zbli%u017Canie si%u0119 %u017Cy%u0142y do ekranu. a tym samym pogorszenie dopasowania czyli powstawanie odbi%u0107. Tych wad s%u0105 pozbawione kable spienione fizycznie. np. CF-56 (kod E1243. cena 78.08 brutto).


Przewód CF-56 posiada dielektryk spieniony fizycznie

Bitowa stopa b%u0142%u0119dów BER. Jest parametrem decyduj%u0105cym o jako%u015Bci i mo%u017Cliwo%u015Bci odbioru programów nadawanych cyfrowo (np. z modulacj%u0105 QPSK. jaka jest stosowana w systemie DVB (Digital Video Broadcasting)). Praktycznie musi by%u0107 ona wi%u0119ksza od 10-3 by odbiór by%u0142e ogóle mo%u017Cliwy. natomiast warto%u015B%u0107 10-9 gwarantuje odbiór idealny. co odpowiada orientacyjnie warto%u015Bci C/N równej odpowiednio 7 dB i 12 dB. Bitowa stopa b%u0142%u0119dów równa 10-9 oznacza. %u017Ce tylko jeden na miliard przes%u0142anych bitów mo%u017Ce by%u0107 przek%u0142amany. Ze wzgl%u0119du na stosowanie FEC (Forward Error Correction. korekcja b%u0142%u0119dów) warto%u015B%u0107 BER zapewniaj%u0105ca poprawn%u0105 jako%u015B%u0107 odbioru jest zmienna. Pomiar jest dokonywany miernikiem ze specjaln%u0105 funkcj%u0105 pomiaru BER. Wi%u0119cej o pomiarach tutaj. Mierniki dost%u0119pne w naszej ofercie tutaj.

C/N[dB]

BER

jako%u015B%u0107

5

10-3

nieakceptowalna

8

10-4

niedostateczna

10.5

10-5

zadowalaj%u0105ca

11.7

10-6

dobra

12.3

10-7

bardzo dobra

12.8

10-8

doskona%u0142a

13.2

10-9

idealna

Wp%u0142yw odst%u0119pu C/N na warto%u015B%u0107 BER i jako%u015B%u0107 obrazu

Przewody g%u0142o%u015Bnikowe. Wed%u0142ug informacji podawanych przez niektóre firmy oferuj%u0105ce wysokiej klasy sprz%u0119t audio wynika. %u017Ce ca%u0142kowita rezystancja po%u0142%u0105czenia wzmacniacza mocy z g%u0142o%u015Bnikiem nie powinna by%u0107 wi%u0119ksza ni%u017C w przybli%u017Ceniu 1/100 impedancji znamionowej g%u0142o%u015Bnika. czyli w przypadku 4 omów b%u0119dzie to nie wi%u0119cej ni%u017C 40 miliomów.
Mo%u017Cna równie%u017C zauwa%u017Cy%u0107. %u017Ce dla okre%u015Blonej d%u0142ugo%u015Bci przewodu - g%u0142o%u015Bnik o wi%u0119kszej impedancji pozwala na zastosowanie cie%u0144szego przekroju przewodu. Dodatkowo nale%u017Cy zwraca%u0107 uwag%u0119 na to. aby przewody g%u0142o%u015Bnikowe by%u0142y podobnej d%u0142ugo%u015Bci. co jest warunkiem jednakowego brzmienia obu g%u0142o%u015Bników. gdy%u017C zapewnimy im jednakowe stosunki t%u0142umienia. Nie nale%u017Cy zwija%u0107 nadmiaru przewodu w p%u0119tl%u0119. gdy%u017C znacznie wzrasta indukcyjno%u015B%u0107. co z kolei doprowadza do sytuacji zachwiania równowagi pomi%u0119dzy lewym i prawym kana%u0142em.
Najcz%u0119%u015Bciej stosowane s%u0105 przewody g%u0142o%u015Bnikowe typu TLgYp. TLgYp. Przewód taki sk%u0142ada si%u0119 z dwóch %u017Cy%u0142 skr%u0119conych z mi%u0119kkich drutów miedzianych. %u017By%u0142y umieszczone s%u0105 w prze%u017Aroczystej (pow%u0142oce) izolacji wykonanej z polwinitu (PVC). Dost%u0119pna jest szeroka gama przekrojów od bardzo cienkich 0.35mm (kod E1248). poprzez 0.5mm (kod E1249); 0.75mm(kod E1251); 1.0mm (kod E1253); 1.5mm (kod E1255); 2.5mm (kod E1260); 4.0mm. Wi%u0119cej tutaj.

Detektor indukcyjny MMD-989. Urz%u0105dzenie (kod R12015) przeznaczone jest do bezstykowego wykrywania napi%u0119cia przemiennego oraz metali.
Zastosowanie detektora napi%u0119cia: %u0142atwa i szybka lokalizacja przewodów elektrycznych (w których p%u0142ynie pr%u0105d) ukrytych np. w %u015Bcianach. wykrywanie przewodu fazowego w gniazdach sieciowych. sprawdzanie bezpieczników. wyszukiwanie przerw w przewodach elektrycznych.
Zastosowanie detektora jako wykrywacza metali: szybka lokalizacja ró%u017Cnego rodzaju elementów metalowych ukrytych w %u015Bcianach tj. rur wodno-kanalizacyjnych. zbrojenia itp.
Ponadto detektor mo%u017Ce wykrywa%u0107 zmiany “g%u0119sto%u015Bci. ci%u0105g%u0142o%u015Bci materia%u0142u “ dzi%u0119ki czemu w prosty i szybki sposób mo%u017Cna z jego pomoc%u0105 lokalizowa%u0107 ukryte w %u015Bcianach (przeszkodach) przedmioty nie koniecznie metalowe. Mog%u0105 to by%u0107 listwy monta%u017Cowe do których chcemy przymocowa%u0107 inne elementy. a s%u0105 one ukryte za panelami. p%u0142ytkami lub boazeri%u0105. Urz%u0105dzenie jest dost%u0119pne wraz z innymi nowo%u015Bciami w naszym Internetowym Sklepiku Promocyjnym.

Kliknij. aby zobaczy%u0107 wi%u0119cej
Widok urz%u0105dzenia

Konkurs na ok%u0142adk%u0119 Katalogu – z nagrodami. - jeszcze tylko kilka dni...

Kursy - ostatnia okazja w tym roku. W tym roku planujemy jeszcze tylko dwa kursy: Telewizja dozorowa - w Cz%u0119stochowie. Instalacje antenowe - w Krakowie. Po przerwie kursy wznowimy (w nowej formule) w czerwcu 2002 w Poznaniu. Wi%u0119cej o najbli%u017Cszych kursach tutaj.

Z%u0142%u0105cza F czyli efka efce nierówna
Wykaz nadajników TV naziemnej w Polsce - Chyba najbardziej obszerne kompendium dost%u0119pne w sieci.
Wykaz cz%u0119stotliwo%u015Bci kana%u0142ów TV
czyli to. co niezb%u0119dne dla ka%u017Cdego instalatora antenowego.

15.10.01

Ciekawe nowo%u015Bci Ery. Po%u0142%u0105czenie realizowane z telefonu stacjonarnego do abonenta sieci GSM jest dro%u017Csze ze wzgl%u0119du na koszty zwi%u0105zane z us%u0142ug%u0105 operatora telefonii stacjonarnej. Dla firm korzystaj%u0105cych cz%u0119sto z po%u0142%u0105cze%u0144 na telefony komórkowe Era proponuje urz%u0105dzenie o nazwie Bramka GSM. Jest to sposób na pomini%u0119cie po%u015Brednika i po%u0142%u0105czenie telefonów stacjonarnych bezpo%u015Brednio do sieci GSM.
W du%u017Cych firmach (szpitale. elektownie. huty) spore korzy%u015Bci mo%u017Ce prznie%u015B%u0107 us%u0142uga o nazwie
Firmowa Sie%u0107 GSM. Jest to wydzielona sie%u0107 GSM tworzona na terenie firmy klienta. w której zarejestrowani u%u017Cytkownicy mog%u0105 realizowa%u0107 po%u0142%u0105czenia pomi%u0119dzy sob%u0105 bezp%u0142atnie. Zarejestrowani w takiej sieci u%u017Cytkownicy posiadaj%u0105 mo%u017Cliwo%u015B%u0107 korzystania ze skróconej numeracji (tzw. numery wewn%u0119trzne). Ponadto istnieje mo%u017Cliwo%u015B%u0107 zintegrowania Firmowej Sieci GSM z sieci%u0105 telefonii stacjonarnej. opartej na tradycyjnej centrali. W takim przypadku u%u017Cytkownicy mog%u0105 posiada%u0107 takie same numery wewn%u0119trzne. niezale%u017Cnie od tego. z którego aparatu korzystaj%u0105.

Konkurs - Wybieramy ok%u0142adk%u0119 katalogu Dipol 2002. Jak co roku poprosili%u015Bmy artyst%u0119 plastyka pana %u0141ukasza Kozaka z Krakowa o zaprojektowanie ok%u0142adki i kalendarzyka Dipola. Otrzymali%u015Bmy 3 projekty. Wybór zostawiamy tym. do których jest on adresowany - czyli Pa%u0144stwu. W%u015Bród bior%u0105cych udzia%u0142 w g%u0142osowaniu rozlosujemy m.in. 3 piloty Mak 2000 Maxi. Szczegó%u0142y tutaj

Router satelitarny. Firma Hitachi proponuje urz%u0105dzenie o nazwie “With IT-SAT”. które s%u0142u%u017Cy do zast%u0105pienia klasycznego routera. pozwalaj%u0105c zasymulowa%u0107 dwukierunkowe po%u0142%u0105czenie z sieci%u0105. dosy%u0142owym %u0142%u0105czem satelitarnym oraz powrotnym %u0142%u0105czem przewodowym. Dzi%u0119ki %u0142%u0105czu satelitarnemu relatywnie niewielkim kosztem mamy zapewnion%u0105 du%u017C%u0105 pr%u0119dko%u015B%u0107 transmisji. natomiast kana%u0142 powrotnym realizowany jest %u0142atwo dost%u0119pnym. cho%u0107 zazwyczaj wolnym. %u0142%u0105czem przewodowym. Do symulacji transmisji dwukierunkowej poprzez dwa ró%u017Cne %u0142%u0105cza jednoprzewodowe wykorzystywany jest protokó%u0142 UDLR (Uni-Directional Link Protocol). sie%u0107 przewodowa mo%u017Ce by%u0107 pod%u0142%u0105czona poprzez ISDN. interface. Ethernet lub V.24.

Co to jest CMTS. CMTS. czyli Control Modem Termination System. to zespó%u0142 urz%u0105dze%u0144 zapewniaj%u0105cych przesy%u0142 i obróbk%u0119 danych w stacji czo%u0142owej telewizji kablowej. Tymi danymi mog%u0105 by%u0107 zarówno pliki przesy%u0142ane pomi%u0119dzy komputerami. telefonia VoIP. telemetria czy inne dany cyfrowe. Mo%u017Cna to urz%u0105dzenie nazwa%u0107 stacj%u0105 czo%u0142ow%u0105 modemów kablowych. Przyk%u0142adem mo%u017Ce by%u0107 CMTS1000 firmy Arris Interactive. przeznaczone do ma%u0142ych i %u015Brednich sieci kablowych. Stacja pozwala na obs%u0142ug%u0119 do 8 kana%u0142ów zwrotnych i 1 dosy%u0142owego. jest kompatybilna ze standardem DOCSIS i EuroDOCSIS (na zamówienie).

Tuner Polsatu a odbiór np. Cyfry +. Czy jest mo%u017Cliwy odbiór pakietu Cyfry za pomoc%u0105 tunera Polsatu?
Programy nadawane cyfrowo s%u0105 kodowane i kompresowane w standardzie MPEG-2. Telewizje p%u0142atne chc%u0105 by ich program by%u0142 dost%u0119pny wy%u0142%u0105cznie dla osób op%u0142acaj%u0105cych abonament. dlatego stworzono dodatkowe systemy kodowania np. Nagravision stosowany przez Polsat. W tunerze Polsatu. poza odbiornikiem potrafi%u0105cym zdekodowa%u0107 i zdekompresowa%u0107 MPEG-2 jest te%u017C wbudowany dekoder. czyli modu%u0142 dost%u0119pu warunkowego. pozwalaj%u0105cy na "odszyfrowanie" tego co nadaje Polsat. Takie modu%u0142y s%u0105 te%u017C dost%u0119pne "luzem" w postaci kart PCMCIA. które mo%u017Cna zainstalowa%u0107 w tunerach ze z%u0142%u0105czem CI. czyli specjalnym interfejsem pozwalaj%u0105cym na pod%u0142%u0105czenie do tunera ró%u017Cnych modu%u0142ów dost%u0119pu. Ze wzgl%u0119du na brak z%u0142%u0105cza CI w tunerze Polsatu nie da si%u0119 zamontowa%u0107 dodatkowego modu%u0142u dost%u0119pu warunkowego. oznacza to. %u017Ce nie ma mo%u017Cliwo%u015Bci odbioru kodowanych programów w innym systemie ni%u017C Nagravision.

Antena i polarmount. Posiadam anten%u0119 105 cm zamontowan%u0105 na balkonie. wi%u0119c bez problemu mog%u0119 j%u0105 przekr%u0119ca%u0107 r%u0119cznie (bez si%u0142ownika) - mam tuner analogowy - wi%u0119c ze znalezieniem satelity nie ma najmniejszego problemu - po prostu ustawiam parametry kana%u0142u i obracam anten%u0119 w poziomie. Jednak aby odbiera%u0107 z pozycji innych ni%u017C 13. 16. czy 19.2 stopni wschód np. satelit%u0119 Sirius 5 stopni wschód. trzeba ju%u017C zrobi%u0107 drobn%u0105 korekt%u0119 ustawienia pionowego czaszy (a do tego przecie%u017C trzeba odkr%u0119ci%u0107 %u015Brub%u0119 mocuj%u0105c%u0105 w pionie. co jest k%u0142opotliwe).
Rozwi%u0105zaniem tego problemu jest polarmount uniwersalny. który mo%u017Cna kupi%u0107 w wielu sklepach z akcesoriami TV-SAT w cenie poni%u017Cej 90 z%u0142otych.

Mam nast%u0119puj%u0105ce pytanie. Jak po%u0142%u0105czy%u0107: TV naziemn%u0105. Wizj%u0119 TV. magnetowid. aby mo%u017Cna to by%u0142o ogl%u0105da%u0107 w czterech gniazdkach abonenckich?
Najpro%u015Bciej pod%u0142%u0105czy%u0107 przewód od instalacji antenowej na we RF IN tunera Wizji TV. potem z wyj%u015Bcia RF OUT na wej%u015Bcie RF IN magnetowidu. a z wyj%u015Bcia RF OUT na gniazdka lub na wzmacniacz o wzmocnieniu do 14 dB. Gniazdka nale%u017Cy pod%u0142%u0105czy%u0107 z u%u017Cyciem rozga%u0142%u0119%u017Anika np. PRS-0407. Zamiast wzmacniacza i rozga%u0142%u0119%u017Anika mo%u017Cna te%u017C zastosowa%u0107 wzmacniacz czterowyj%u015Bciowy AWS-144 B1170.


schemat po%u0142%u0105czenia

Efka efce nierówna. Ró%u017Cne %u015Brednice przewodów oraz dwa typy mocowania z%u0142%u0105cz F: poprzez zaciskanie i nakr%u0119canie powoduj%u0105 cz%u0119ste k%u0142opoty z ich doborem. Ma%u0142y przewodnik po tych z%u0142%u0105czkach i narz%u0119dziach pomocnych do ich instalacji tutaj

kliknij. %u017Ceby dowiedzie%u0107 si%u0119 wi%u0119cej
Nawiasem. Zo%u015Bka. Zo%u015Bce te%u017C nie jest równa ;-).

Odbiornik cyfrowy do ma%u0142ych i %u015Brednich sieci zbiorczych. Coraz cz%u0119stsze s%u0105 oczekiwania klientów dotycz%u0105ce unowocze%u015Bnienia instalacji zbiorczych w hotelach poprzez przystosowanie ich do odbioru wybranych cyfrowych programów satelitarnych. QPSK-2000 firmy Engel to niedrogi (kod R69610. cena 1398.12 brutto) odbiornik satelitarny. przeznaczony do monta%u017Cu na szynie DIN 50 mm (R69520. cena 41.48 brutto). Odbiornik posiada wbudowany modulator dwuwst%u0119gowy pracuj%u0105cy w kana%u0142ach 21-69 w standardzie D/K i w systemie PAL. Dzi%u0119ki pilotowi (R69695. cena 359.90 brutto) mo%u017Cliwa jest zmiana wszystkich parametrów odbiornika. Zasilany jest napi%u0119ciem 24 V z zasilacza PS-2000 24V/2.1A (R69690. cena 364.78 brutto) mog%u0105cego zasili%u0107 do 5 odbiorników. Wi%u0119cej tutaj.

Kliknij. %u017Ceby zobaczy%u0107 wi%u0119cej
stacja Multi SMATV 20000 firmy Engel

Instaluj%u0105c telewizj%u0119 dozorow%u0105. Instalacja systemu monitoringu przyniesie oczekiwane efekty je%u015Bli u%u017Cytkownik i projektant uwzgl%u0119dni%u0105 wymagania u%u017Cytkowe zalecane do tych instalacji przez norm%u0119: Systemy dozorowe CCTV. Podkre%u015Blamy. %u017Ce przedsawione poni%u017Cej problemy zwi%u0105zane z u%u017Cytkowaniem systemu s%u0105 na tyle istotne. %u017Ce bez okre%u015Blenia przez pó%u017Aniejszego u%u017Cytkownika wymaga%u0144 dotycz%u0105cych poszczególnych punktów pracy nad instalacj%u0105 nie powinien podejmowa%u0107 ani projektant. ani instalator. Dla przyk%u0142adu w punkcie "b" na planie obiektu nale%u017Cy zaznaczy%u0107 strefy podlegaj%u0105ce monitoringowi - tak. aby przy odbiorze inwestycji lub eksploatacji nie by%u0142o niejasno%u015Bci zwi%u0105zanych z ró%u017Cn%u0105 interpretacj%u0105.

a) okre%u015Blenie wymaganego poziomu bezpiecze%u0144stwa (ocena zagro%u017Ce%u0144);
b) okre%u015Blenie obszaru/przestrzeni nadzorowanego przez system (pokrycie);
c) wyja%u015Bnienie celu pokrycia ka%u017Cdego obszaru/przestrzeni (funkcja);
d) okre%u015Blenie metody uzyskiwania informacji z obrazów (r%u0119cznie lub automatycznie);
e) okre%u015Blenie zada%u0144. które maj%u0105 by%u0107 wykonane w wyniku obserwacji poszczególnych obrazów (wyj%u015Bcia);
f) okre%u015Blenie czasu reakcji dla ka%u017Cdej cz%u0119%u015Bci systemu (czas reakcji);
g) okre%u015Blenie zakresu warunków otoczenia. w których system i jego elementy maj%u0105 funkcjonowa%u0107 (%u015Brodowisko);
h) okre%u015Blenie gdzie. kiedy i przez kogo maj%u0105 by%u0107 wykonywane zadania (sterowanie);
i) okre%u015Blenie maksymalnej liczby jednoczesnych zdarze%u0144 (w najmniej korzystnym przypadku). na które system musi zareagowa%u0107 (obci%u0105%u017Cenie robocze);
j) okre%u015Blenie wymaga%u0144 dot. szkolenia (szkolenie);
k) list%u0119 wszystkich pozosta%u0142ych czynników specjalnych. nie wymienionych powy%u017Cej.

Norma EN 50132-7 Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotycz%u0105cych zabezpieczenia

Bezp%u0142atny Kurs telewizji przemys%u0142owej %u0141ód%u017A 18.10. Informacje tutaj zapisy tutaj.

Oto spis artyku%u0142ow z zakresu telewizji dozorowej zawarty w naszej Bibliotece.
Internetowy kurs telewizji przemys%u0142owej - Vademecum dla tych. którzy zaczynaj%u0105 - poparty Przyk%u0142adami Zastosowa%u0144.
Telewizja dozorowa na stacji benzynowej - dobór sprz%u0119tu.
Kalkulator do doboru obiektywów który mo%u017Cna samodzielnie zbudowa%u0107.
System monitoringu przeznaczony dla ma%u0142ych sklepów zmniejsza ilo%u015B%u0107 kradzie%u017Cy.
Urz%u0105dzenia telewizji dozorowej i alarmowe w jednej instalacji.
Jak dobra%u0107 sprz%u0119t CCTV dla stacji paliw - próba pomocy "pompiarzom" w ich ci%u0119%u017Ckiej pracy.
Przegl%u0105d urz%u0105dze%u0144 do cyfrowej rejestracji obrazu.
Monitoring wizyjny miast - I Ogólnopolska Konferencja Bezpieczne Miasto. Kielce 07.11.00. - reporta%u017C Dipola.

08.10.01

Chytry dwa razy traci. Za%u0142ó%u017Cmy. %u017Ce zamys%u0142em prywatyzuj%u0105cych Telekomunikacj%u0119 Polsk%u0105 by%u0142o osi%u0105gni%u0119cie maksymalnych wp%u0142ywów ze sprzeda%u017Cy oraz zapewnienie okresu ochronnego pozwalaj%u0105cego na bezbolesn%u0105 redukcj%u0119 zatrudnienia i dostosowanie firmy do warunków rynkowych. W koszty tego planu wkalkulowane zosta%u0142o wstrzymanie swobodnego rozwoju jednej z najwa%u017Cniejszych dziedzin wspó%u0142czesnej gospodarki.
Alternatyw%u0105 by%u0142o wydanie przynajmniej jednej ogólnopolskiej i nieograniczonej koncesji telekomunikacyjnej przed rozpocz%u0119ciem prywatyzacji. Nowy operator przy%u015Bpieszy%u0142by rozwój infrastruktury. Obni%u017Cy%u0142by koszty funkcjonowania gospodarki (wprowadzenie konkurencji w po%u0142%u0105czeniach mi%u0119dzymiastowych w znanym nam konkretnym przypadku dwudziestoosobowej firmy przynios%u0142o obni%u017Ck%u0119 kosztów telekomunikacyjnych o ok. 300 z%u0142 miesi%u0119czne). Budowa nowej ogólnopolskiej sieci mog%u0142aby by%u0107 ko%u0142em zamachowym dla szeregu przemys%u0142ów. Nowa struktura mog%u0142aby zatrudni%u0107 fachowców zwalnianych w zwi%u0105zku z planowan%u0105 redukcj%u0105 zatrudnienia w TP S.A.. którzy w obecnej sytuacji stan%u0105 przed nieweso%u0142%u0105 perspektyw%u0105 na rynku pracy.
Nie skorzystano z takiej mo%u017Cliwo%u015Bci i dlatego otrzymana ostatnio gotówka za sprzeda%u017C kolejnego pakietu mo%u017Ce by%u0107 ostatnim dochodem zwi%u0105zanym z tym przedsi%u0119biorstwem. Je%u015Bli inwestorzy zastosuj%u0105 stosunkowo prost%u0105 taktyk%u0119 transferu zysków i tworzenia spó%u0142ek “córek” (tzw. “metoda Buchacza”. stosowana obecnie np. w Poczcie Polskiej) nie b%u0119dzie nawet wp%u0142ywów podatkowych.

UMTS i telefonia 4 generacji. DoCoMo (japo%u0144ski operator telefonii komórkowej) uruchomi%u0142 pierwsz%u0105 w %u015Bwiecie sie%u0107 UMTS. Sie%u0107 dzia%u0142a. na razie. tylko w Tokio. lecz planowane jest rozszerzenie jej na ca%u0142%u0105 Japoni%u0119. W pierwszym dniu sprzedano oko%u0142o 4000 telefonów. Ta sama firma rozpocz%u0119%u0142a prace nad telefoni%u0105 czwartej generacji. która ma wystartowa%u0107 w 2020 roku. oferowa%u0107 pr%u0119dko%u015B%u0107 100 Mb/s i s%u0142u%u017Cy%u0107 do prowadzenia wideokonferencji oraz gier sieciowych.

Niepewna przysz%u0142o%u015B%u0107 TOK FM. Przysz%u0142o%u015B%u0107 jedynego w Polsce "radia mówionego" nadal nie jest pewna. W%u0142a%u015Bciciele stacji prowadz%u0105 co prawda z KRRiT rozmowy na temat zmiany koncesji. ale jednocze%u015Bnie nie wiedz%u0105 jaki b%u0119dzie ich efekt. Czy oznacza to. %u017Ce formu%u0142a news&talk nie sprawdzi%u0142a si%u0119 w Polsce? Zdania s%u0105 podzielone. W rozmowie z PAP. cz%u0142onek KRRiT. Andrzej Halber powiedzia%u0142. %u017Ce format jest interesuj%u0105cy. ale zosta%u0142 zaprzepaszczony przez nadawc%u0119. Innego zdania jest Jaros%u0142aw Sellin. który uwa%u017Ca. i%u017C przed news&talk powinna powsta%u0107 stacja z muzyk%u0105 klasyczn%u0105. Wi%u0119cej w artykule J. Sulisza tutaj.

Sprywatyzowany Intelsat. 18 lipca tego roku. Intelsat z organizacji. sta%u0142 si%u0119 firm%u0105 prywatn%u0105 o nazwie Intelsat Ltd.. z oko%u0142o 200 udzia%u0142owcami z 145 krajów. Decyzja o zmianie formy prawnej spowodowana by%u0142a zamiarem zwi%u0119kszenia elastyczno%u015Bci dzia%u0142ania i zwi%u0119kszeniu szybko%u015Bci reakcji na potrzeby rynku. Intelsat powsta%u0142 w 1964 roku i zosta%u0142 pierwszym u%u017Cytkownikiem komercyjnego satelity komunikacyjnego EarlyBird. Obecnie posiada jedn%u0105 z najwi%u0119kszych flot. licz%u0105c%u0105 19 satelitów. a w tym roku rozpocz%u0105%u0142 wysy%u0142anie na orbit%u0119 satelitów nowej. IX generacji. Pierwszy z nich. oznaczony symbolem 901. posiada 72 transpondery w pa%u015Bmie C oraz 24 transpondery w pa%u015Bmie Ku i zast%u0105pi Intelsata 705. Swym zasi%u0119giem obejmie rejon Oceany Atlantyckiego oraz Europ%u0119. Cable @ Satellite International 9-10/2001

Najbli%u017Csze imprezy bran%u017Cowe. W dniach 7 - 9 XI odb%u0119dzie si%u0119 Ogólnopolska Wystawa Monitoringu Wizyjnego "Alarm 2001". Towarzyszy%u0107 jej b%u0119d%u0105 dwie konferencje: “Monitoring Wizyjny Miast" oraz “Monitoring stadionów i obiektów sportowych".
W dniach 5-8 marca 2002 odb%u0119dzie si%u0119 w %u0141odzi Intertelecom - jedna z najwi%u0119kszych imprez targowych po%u015Bwieconych telekomunikacji w Polsce.

WaPark SMS. Idea uruchomi%u0142a system pozwalaj%u0105cy na p%u0142acenie za parkowanie przy u%u017Cyciu telefonu komórkowego. Rozpocz%u0119cie i zako%u0144czenie parkowania zg%u0142aszane jest przez wys%u0142anie SMS. System dzia%u0142a w Warszawie. w miejscach do parkowania administrowanych przez firm%u0105 WaPark. Interesuj%u0105c%u0105 mo%u017Cliwo%u015Bci%u0105 jest powiadamianie o zbli%u017Caniu si%u0119 ko%u0144ca zadeklarowanego czasu postoju. Teleinfo 39/2001

Nowe oprogramowanie dla Cyfry +. Nowe oprogramowanie nie ró%u017Cni si%u0119 wiele od poprzedniego. Znik%u0142a mo%u017Cliwo%u015B%u0107 dodawania programów. co uniemo%u017Cliwia odbiór innych programów ni%u017C te które wgrywaj%u0105 si%u0119 automatycznie. Na dodatek tuner wyszukuje programy tylko na cz%u0119stotliwo%u015Bciach transponderów. co utrudnia nieco stosowanie przemiany IF/IF. gdy%u017C trzeba zwraca%u0107 uwag%u0119. czy kana%u0142y wyj%u015Bciowe pokrywaj%u0105 si%u0119 z cz%u0119stotliwo%u015Bci%u0105 transponderów. Bez w%u0105tpienia. wraz z blokowaniem kart. jest to kolejny krok w walce z piratami. Wykaz pakietów. które da si%u0119 odebra%u0107 na tunerach Cyfry +znajdziemy tutaj.

Nagrywamy na tunerze cyfrowym. Zastosowanie tunera do nagrywania programów mo%u017Cliwe jest je%u015Bli tuner wyposa%u017Cony b%u0119dzie w twardy dysk. Jednak takie rozwi%u0105zanie ma wad%u0119. gdy%u017C mo%u017Cna ogl%u0105da%u0107 tylko ten program. który jest nagrywany. Rozwi%u0105zaniem problemu jest tuner podwójny. Jeden odbiornik pozwala na normalne ogl%u0105danie programów. natomiast drugi jest %u017Aród%u0142em sygna%u0142u zapisywanego na dysku twardym. Przyk%u0142adem takiego tunera jest TF4000VR firmy Topfiled. Pozwala on na zapis do 17 godzin przy pr%u0119dko%u015Bci 4Mb/s. dodatkowo posiada DiSEqC 1.0 oraz 1.1. z%u0142%u0105cze CI. wyj%u015Bcie S/PDIF oraz kilka gier. Telesputnik 10/2001

%u015Aci%u0105gacz izolacji HT-332. %u015Aci%u0105gacz (kod E8003 cena brutto 34.71z%u0142) to przydatne urz%u0105dzenia dla instalatora. który cz%u0119sto zarabia ko%u0144cówki przewodów koncentrycznych. Urz%u0105dzenie wyposa%u017Cone jest w dwa nastawne no%u017Cyki regulowane znajduj%u0105cym si%u0119 w komplecie kluczykiem. regulacja szeroko%u015Bci pozostawionego ekranu 4. 6. 8 i 12mm. Wystarczy za%u0142o%u017Cy%u0107 na przewód. pokr%u0119ci%u0107 i poci%u0105gn%u0105%u0107 a kabelek koncentryczny jest przygotowany do zakr%u0119cenia F-ki.

kliknij na obrazek. %u017Ceby dowiedzie%u0107 si%u0119 wi%u0119cej

Gniazda antenowe i ich odpowiedniki. Bardzo cz%u0119sto instalatorzy staj%u0105 przed problemem niedost%u0119pno%u015Bci gniazd danej firmy. podczas gdy bez problemu mo%u017Cna kupi%u0107 inne. Wtedy jedynym wyj%u015Bciem jest dobranie zamiennika. W tym celu przygotowali%u015Bmy materia%u0142 zawarty tutaj.

Kilka kamer pod%u0142%u0105czamy do jednego kabla. Do%u015B%u0107 cz%u0119sto zachodzi potrzeba przes%u0142ania po istniej%u0105cym kablu koncentrycznym sygna%u0142ów z kilku kamer. Wtedy jedyn%u0105 mo%u017Cliwo%u015Bci%u0105 jest przes%u0142anie ich na ró%u017Cnych kana%u0142ach. Niestety. nie znamy fabrycznego rozwi%u0105zania realizuj%u0105cego tak%u0105 funkcj%u0119. Mo%u017Cna jednak zrealizowa%u0107 tak%u0105 instalacj%u0119 wykorzystuj%u0105c modulatory np. MT-12P (kod R871712. cena 139.08 brutto) pracuj%u0105ce w kana%u0142ach 6-12 i S9-S16. wtedy mo%u017Cna przes%u0142a%u0107 do 8 sygna%u0142ów wizyjnych. Nale%u017Cy jednak zwróci%u0107 uwag%u0119 na t%u0142umienie kabli przy tak du%u017Cych cz%u0119stotliwo%u015Bciach. np. 700 m kabla YWD 75-0.59/3.7 na cz%u0119stotliwo%u015Bci 200 MHz ma t%u0142umienie rz%u0119du 110 dB!! i bez zastosowania wzmacniaczy np. HA-003 (kod R82300. cena 184.22 brutto) trudno uzyska%u0107 dobry obraz. Mo%u017Cna tak%u017Ce wykorzysta%u0107 MT-14 (kod R871634. cena 146.88 brutto) pracuj%u0105ce w kana%u0142ach 1-3 i przes%u0142a%u0107 do 2 sygna%u0142ów wizyjnych. Wtedy przy 700 m kabla YWD 75-0.59/3.7 i cz%u0119stotliwo%u015Bci 100 MHz t%u0142umienie jest rz%u0119du 70 dB!! Tak%u017Ce i tu przy wi%u0119kszych odleg%u0142o%u015Bciach trzeba zastosowa%u0107 wzmacniacz np. Amigo M-800P30 (kod R89800. cena 201.30 brutto). Wykonuj%u0105c tak%u0105 instalacje nale%u017Cy j%u0105 zaprojektowa%u0107 tak samo jak instalacj%u0119 telewizji zbiorczej. takie same s%u0105 te%u017C wymagania odno%u015Bnie jako%u015Bci sygna%u0142u.

TVN24 na tunerze Polsatu. Wielu u%u017Cytkowników tych tunerów chcia%u0142oby odbiera%u0107 TVN24. Niestety. TVN24 nadawany jest analogowo. Jest te%u017C nadawany cyfrowo na platformie Wizja TV i Cyfra +. lecz tu trzeba mie%u0107 tuner Cyfry + lub Wizji TV. lub tuner cyfrowy z odpowiednim modu%u0142em dost%u0119pu warunkowego wraz z kieszeniami CI. Tyle. %u017Ce %u017Cadna nasza platforma cyfrowa nie udost%u0119pnia samych kart-kluczy.

Czy to b%u0119dzie dzia%u0142a%u0107? Chcia%u0142bym kupi%u0107 dekoder cyfrowy Polsatu jednak zastanawiam si%u0119 czy mo%u017Cliwa jest instalacja wed%u0142ug poni%u017Cszego schematu i czy w tym uk%u0142adzie mo%u017Cna na dwóch odbiornikach TV ogl%u0105da%u0107 obydwa tunery jednocze%u015Bnie.


schemat po%u0142%u0105cze%u0144

Tunery nie mog%u0105 dzia%u0142a%u0107 jednocze%u015Bnie. Mo%u017Cna ogl%u0105da%u0107 programy albo na jednym. albo na drugim. Tunery wyposa%u017Cone w tak zwany przelot. je%u015Bli s%u0105 w stanie stand-by. udost%u0119pniaj%u0105 sygna%u0142 z wej%u015Bcia LNB-IN na wyj%u015Bciu zazwyczaj oznaczanym LOOP-OUT. Wtedy tuner pod%u0142%u0105czony do tego wyj%u015Bcia mo%u017Ce sterowa%u0107 napi%u0119ciowo (zmiana napi%u0119cia zasilania 14/18V) konwerterem oraz wysy%u0142a%u0107 sygna%u0142 22KHz. Je%u015Bli jednak w%u0142%u0105czymy pierwszy tuner. to albo ca%u0142kiem od%u0142%u0105czy si%u0119 wyj%u015Bcie LOOP-OUT. zupe%u0142nie uniemo%u017Cliwiaj%u0105c odbiór jakichkolwiek programów na drugim tunerze. lub na tym wyj%u015Bciu b%u0119dzie obecny sygna%u0142. lecz zostanie wy%u0142%u0105czone sterowanie napi%u0119ciem 14/18V i sygna%u0142em 22kHz. Wtedy na tunerze analogowym mo%u017Cna odbiera%u0107 programy. lecz tylko z tej polaryzacji i tego pasma jakie wymusi%u0142 tuner cyfrowy. Wtedy tylko tuner cyfrowy ma mo%u017Cliwo%u015B%u0107 sterowania konwerterem.

Nowo%u015Bci - z%u0142%u0105cza F 7.2mm. Posiadamy w sprzeda%u017Cy z%u0142%u0105cza 7.2 mm (kod E8008. cena 22.33 brutto/100szt.). S%u0105 to z%u0142%u0105cza nakr%u0119cane na kabel o %u015Brednicy zewn%u0119trznej 7.2 mm. np. CTF-113 (kod E1239. cena 114.68 brutto/100mb).

Kablujemy domki. Przygotowujemy artyku%u0142 dotycz%u0105cy doboru kabli do instalacji w domach jednorodzinnych. Tytu%u0142em wst%u0119pu przedstawiamy problem po%u0142%u0105czenia videodomofonu (lub domofonu) przy furtce z instalacj%u0105 domow%u0105. Do po%u0142%u0105czenia potrzebny jest przewód koncentryczny (tu przesy%u0142amy wizj%u0119) oraz dwie pary (tu przesy%u0142amy zasilanie i foni%u0119). Ze wzgl%u0119du na to. i%u017C zazwyczaj b%u0119dzie on zakopany w ziemi. musi by%u0107 to przewód zabezpieczony przed wnikaniem wilgotno%u015Bci przez mikrop%u0119kni%u0119cia w pow%u0142oce. Taki wymóg spe%u0142nia kabel %u017Celowany. Proponujemy %u017Celowany kabel koncentryczny YWD 75-1.05/5.0 FECU+4x0.5Cu (kod E1120. cena 68.32 brutto) zintegrowany z dwoma parami. Kabel koncentryczny posiada %u017Cy%u0142%u0119 o %u015Brednicy 1.05 i ekran 5.0. czyli jest odpowiednikiem kabla RG6. Dodatkowe %u017Cy%u0142y maj%u0105 %u015Brednic%u0119 0.5 mm o rezystancji 10 omów na 100m. Tu nale%u017Cy zwróci%u0107 uwag%u0119. %u017Ceby spadek napi%u0119cia na %u017Cy%u0142ach zasilaj%u0105cych nie by%u0142 za du%u017Cy. Typowo nie powinien przekroczy%u0107 1V. Dlatego warto zrobi%u0107 tak. i%u017C do przesy%u0142ania wizji wykorzystujemy kabel koncentryczny. foni%u0119 przesy%u0142amy przez jedn%u0105 z par. mas%u0119 zasilania do%u0142%u0105czamy do ekranu kabla koncentrycznego. a plus zasilania przesy%u0142amy dwoma zwartymi równolegle %u017Cy%u0142ami drugiej pary. Typowo zasi%u0119g wynosi do 100 m.


kabel koncentryczny YWD 75-1.05/5.0 FECU+4x0.5Cu

Bezp%u0142atny kurs: Wybrane zagadnienia telewizji przemys%u0142owej- %u0141ód%u017A 18. 10. w godz.10 – 15
program kursu:
- wprowadzenie i aspekty prawne wykonywania instalacji telewizji przemys%u0142owej.
- obiektywy (podstawy optyki. rodzaje i dobór obiektywów).
- zapis komputerowy (MultiCam. Video Guard. Aver)
- multiplekser jako podstawa rozbudowanej instalacji TV przemys%u0142owej.
- wprowadzenie do techniki %u015Bwiat%u0142owodowej. Wi%u0119cej informacji. tak%u017Ce o kursach zwi%u0105zanych z instalacjami antenowymi tutaj. Aby wzi%u0105%u0107 udzia%u0142 w kursie nale%u017Cy wys%u0142a%u0107 do nas maila z pro%u015Bb%u0105 o rezerwacj%u0119 miejsca.

Zakupy przez Internet. Wprowadzili%u015Bmy nowy system sprzeda%u017Cy internetowej; instalatorów. inwestorów. klientów indywidualnych zainteresowanych t%u0105 form%u0105 zakupów zapraszamy tutaj.

Generatory DiSEqC w pytaniach i odpowiedziach.

Przyk%u0142ady Zastosowa%u0144 Telewizji Przemys%u0142owej – tutaj zapraszamy zainteresowanych schematami rozwi%u0105zuj%u0105cymi problemy zwi%u0105zane z monitoringiem.

Interaktywny Katalog Nowo%u015Bci.

01.10.01

1044 czyli NOM. Niezale%u017Cny operator Mi%u0119dzystrefowy. czyli NOM jest spó%u0142k%u0105 z ograniczon%u0105 odpowiedzialno%u015Bci%u0105. któr%u0105 utworzy%u0142y Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z 50% udzia%u0142ów. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 35% oraz Tel-Energo S.A. 15%. która zarz%u0105dza sieci%u0105 %u015Bwiat%u0142owodow%u0105 o d%u0142ugo%u015Bci 11500 km. Spó%u0142ka posiada koncesj%u0119 na %u015Bwiadczenie po%u0142%u0105cze%u0144 mi%u0119dzystrefowych. Poni%u017Cej porównanie cen TP S.A. – pakiet standardowy abonament 35 z%u0142. Netia – taryfa zielona abonament 38 z%u0142.

okresy taryfowe

NOM
1044

TP S.A.
1033

NETIA
1055

dni powszednie

8.00-18.00

0.38

0.40

0.35

18.00-8.00

0.19

0.20

0.21

dni wolne

8.00-18.00

0.29

0.30

0.21

18.00-8.00

0.19

0.20

0.21

Telefon. fax oraz transmisja danych w ka%u017Cdym punkcie globu. Inmarsat Mini-M to globalny system %u0142%u0105czno%u015Bci pozwalaj%u0105cym na realizacj%u0119 po%u0142%u0105cze%u0144 telefonicznych. faksowych oraz transmisj%u0119 danych z pr%u0119dko%u015Bci%u0105 2.4 kb/s. Dzi%u0119ki zastosowaniu kart SIM z jednego terminala mo%u017Ce korzysta%u0107 wielu u%u017Cytkowników. z których ka%u017Cdy jest osobno rozliczany. Zalet%u0105 tego rozwi%u0105zania jest %u0142atwa obs%u0142uga. system wybierania numeru abonenta podobny jak przy po%u0142%u0105czeniach mi%u0119dzynarodowych. zasi%u0119g obejmuj%u0105cy prawie ca%u0142y %u015Bwiat (poza rejonami podbiegunowymi). ma%u0142a waga terminalu nie przekraczaj%u0105ca 2.5 kg oraz antena b%u0119d%u0105ca pokryw%u0105 walizki. Jest to atrakcyjne rozwi%u0105zanie problemu %u0142%u0105czno%u015Bci w miejscach pozbawionych infrastruktury telekomunikacyjnej.

Naprawd%u0119 szybko. Afryk%u0119 po%u0142udniow%u0105 oraz Europ%u0119 po%u0142%u0105czy sie%u0107 %u015Bwiat%u0142owodowa SAT-3/WASC. Sie%u0107 b%u0119dzie mia%u0142a d%u0142ugo%u015B%u0107 14 000 km i po%u0142%u0105czy Cape Town w Republice Po%u0142udniowej Afryki z Portugali%u0105 i Hiszpani%u0105. Na pocz%u0105tku sie%u0107 b%u0119dzie mia%u0142a przep%u0142ywno%u015B%u0107 20 Gb/s z mo%u017Cliwo%u015Bci%u0105 zwi%u0119kszenie pr%u0119dko%u015Bci do 120 Gb/s. Sie%u0107 wykorzystuje kable podmorskie których producentem jest Alcatel. Jest przyk%u0142ad obrazuj%u0105cy coraz wi%u0119ksze potrzeby transmisyjne po%u0142%u0105cze%u0144 mi%u0119dzynarodowych w telefonii oraz transmisji danych. które mog%u0105 by%u0107 spe%u0142nione jedynie poprzez stosowanie %u015Bwiat%u0142owodu jako medium transmisyjnego. NewsLink 2/2001

DX na UKFie. Wielu posiadaczy wy%u017Cszej klasy tunerów radiowych lubi poszukiwa%u0107 nowych odleg%u0142ych stacji radiowych. Pomoc%u0105 w tym na pewno b%u0119dzie wykaz wszystkich rozg%u0142o%u015Bni nadaj%u0105cych w Polsce. Wykaz nadajników TV naziemnej w Polsce tutaj.

Zabezpieczenie przeciwprzepi%u0119ciowe odbiorników. Dla wszystkich tych. którzy chc%u0105 unikn%u0105%u0107 wymiany tunera satelitarnego. multiswitcha. odbiornika TV czy zestawu HiFi po wiosennej lub jesiennej burzy polecamy ma%u0142e niedrogie zabezpieczenie przeciwprzepi%u0119ciowe firmy Axing. Urz%u0105dzenie dzia%u0142a w pe%u0142nym zakresie TV naziemnej i satelitarnej. Maksymalne obci%u0105%u017Cenie przed jakim mo%u017Ce zabezpieczy%u0107 sprz%u0119t to 4500 A. dopuszczalny czas narostu i trwania impulsu to 8 i 20 mikrosekund. Zabezpieczenie jest przygotowane w dwóch wersjach SZU 6-01 pod z%u0142%u0105cza IEC oraz SZU 6-00 pod z%u0142%u0105cza typu F.


wygl%u0105d zewn%u0119trzny zabezpiecze%u0144 SZU 6-01 R48601 ze z%u0142%u0105czami IEC oraz SZU 6-00 R48600 ze z%u0142%u0105czami typu F

Pozycje 28.5 oraz 28.2 stopni wschód. Z punktu widzenia anteny satelitarnej. jest to jedna pozycja. gdy%u017C obie grupy satelitów mieszcz%u0105 si%u0119 w “polu widzenia“ anteny satelitarnej. Oznacza to. %u017Ce do odbioru wystarczy jedna antena i jeden konwerter. Na pozycji 28.5 wschód znajdziemy satelit%u0119 Eurobird. Jego oferta programowa nie jest jeszcze bogata i obejmuje 2 pakiety kodowane w ca%u0142o%u015Bci. jeden kodowany cz%u0119%u015Bciowo. jeden niekodowany oraz 5 niekodowanych programów w%u0142oskich nadawanych SCPC. Wi%u0119kszo%u015B%u0107 programów jest angloj%u0119zyczna i kodowana w VideoGuardzie oraz Cryptoworksie. Ciekawiej wygl%u0105da pozycja 28.2 stopni. Tu mamy dost%u0119pnych a%u017C 34 transpondery nadaj%u0105ce kodowane programy w j%u0119zyku angielskim. Do tego dochodzi 6 transponderów cz%u0119%u015Bciowo kodowanych. Wszystkie programy kodowane s%u0105 w systemie VideoGuard.

Jaki kabel do telewizji satelitarnej. Zwracam si%u0119 z pro%u015Bb%u0105 o porad%u0119 jaki wybra%u0107 najlepszy kabel koncentryczny do po%u0142%u0105czenia konwertera z tunerem. Chodzi o to %u017Ceby mia%u0142 jak najmniejsze t%u0142umienie sygna%u0142u i jednocze%u015Bnie dobr%u0105 trwa%u0142o%u015B%u0107 w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Jest to jedno z najcz%u0119%u015Bciej zadawanych pyta%u0144 przez naszych Czytelników. Polecamy dwa kable. jeden produkcji firmy Raydex CTF-113 o %u015Brednicy %u017Cy%u0142y wewn%u0119trznej 1.13 mm i %u015Brednicy ekranu 5.1 mm (kod E1239. cena 114.68 brutto) oraz kabel firmy Hirschmann KOKA 799 o %u015Brednicy %u017Cy%u0142y wewn%u0119trznej 1.13 mm i %u015Brednicy ekranu 5.6 mm (kod E1245. cena 141.52 brutto). Drugi kabel jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne.


budowa przewodów satelitarnych

AI-223 - wzmacniacz do telewizji kablowej i Internetu - ci%u0105g dalszy. Wzmacniacz AI-223 (R90452. cena 85.40 brutto) wyró%u017Cnia si%u0119 nie tylko kana%u0142em zwrotnym. posiada tak%u017Ce wbudowany rozga%u0142%u0119%u017Anik oraz ciekaw%u0105 regulacj%u0119 wzmocnienia. Standardowo posiada wzmocnienie 25dB. natomiast regulacja wzmocnienia po%u0142%u0105czona jest z regulacj%u0105 korekcji charakterystyki t%u0142umienia kabla. Przy 86 MHz regulacja wynosi 15 dB. a przy 862 MHz 10 dB. Poni%u017Cej przedstawiono schemat instalacji pozwalaj%u0105cej na pod%u0142%u0105czenie kilku gniazd telewizyjnych oraz kilku gniazd do których mog%u0105 by%u0107 te%u017C pod%u0142%u0105czone modemy kablowe. Nale%u017Cy zwróci%u0107 uwag%u0119. %u017Ce w ga%u0142%u0119zi z gniazdami przelotowymi musi znajdowa%u0107 si%u0119 filtr górnoprzepustowy.


Przyk%u0142adowy schemat po%u0142%u0105cze%u0144 w instalacji wykorzystuj%u0105cej kana%u0142 zwrotny

Telewizja przemys%u0142owa wed%u0142ug Philipsa. Zrób to sam - to has%u0142o przy%u015Bwieca%u0142o firmie Philips. a jego skutkiem jest system Reo. Reo to zestaw sk%u0142adaj%u0105cy si%u0119 z kamer. monitora oraz kabli. Kamery kolorowe wyposa%u017Cone s%u0105 w zintegrowane obiektywy w ró%u017Cnych wersjach. ze sta%u0142%u0105 ogniskow%u0105. ze zmienn%u0105 ogniskow%u0105 oraz ze zmienn%u0105 ogniskow%u0105 i automatyczn%u0105 przys%u0142on%u0105. Ciekawostk%u0105 jest fakt zasilania kamer napi%u0119ciem sta%u0142ym 24 V przez z%u0142%u0105cze RJ11. s%u0142u%u017C%u0105ce jednocze%u015Bnie do przesy%u0142ania sygna%u0142u wizji. Mo%u017Cliwe jest wyposa%u017Cenie systemu w modu%u0142 interkomu. co umo%u017Cliwia dwustronn%u0105 %u0142%u0105czno%u015B%u0107 z wybran%u0105 kamer%u0105. Monitor wyst%u0119puje w wersji z czterowej%u015Bciowym zmieniaczem oraz. co najciekawsze. z o%u015Bmiowej%u015Bciowym kolorowym multiplexerem duplex. Systemy alarmowe 5/2001

Wrzesie%u0144 w Interaktywnym Katalogu Nowo%u015Bci. Kilkana%u015Bcie nowych towarów w naszej ofercie.

Symbole w instalacjach antenowych.

Podstawy projektowania instalacji zbiorczych TV.

Kalkulator do doboru obiektywów. który mo%u017Cna samodzielnie zbudowa%u0107.

The previous issues are available here