Construction Products Regulation (CPR) - koaxiální kabely a kroucená dvojlinka doporučené pro slaboproudé systémy v budovách pro více rodin.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým
se zrušuje směrnice Rady 89/106 / EHS (Construction Product Directive). "Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh nebo zpřístupnění stavebních výrobků na trhu, a to stanovením harmonizovaných pravidel týkajících se způsobu vyjádření vlastností stavebních výrobků a používání označení CE na těchto výrobcích." Nařízení vstoupilo v platnost 1. července 2013.
V případě izolovaných vodičů a kabelů používaných jako stavební výrobky je CPR založen na harmonizované evropské normě EN 50575: 2014, jejíž datum provedení bylo stanoveno k 1. červenci 2016. Od tohoto data mají výrobci/dovozci 12 měsíců plně vyhovět novým předpisům a přizpůsobit se novým požadavkům. To znamená, že od 1. července 2017 by se všechny instalační kabely měly považovat za stavební výrobky a měly by být dodrženy příslušné předpisy. Nové předpisy vyžadují, aby výrobci vystavili prohlášení o vlastnostech (DoP) a aby označili, že jejich výrobky splňují příslušné normy s označením CE. Výrobce na základě vypracování svého DoP přebírá odpovědnost za shodu stavebního výrobku s deklarovanými vlastnostmi. Norma EN 50575 specifikuje požadavky na požární odolnost kabelů používaných v trvalých systémech budov, tj. Silových kabelů, řídicích a komunikačních kabelů, kabelů s optickými vlákny:
  • silové kabely - izolované vodiče a elektrické kabely používané např. na dodávku elektrické energie;
  • řídicí a komunikační kabely - izolované vodiče, symetrické a koaxiální kabely s kovovými vodiči, např. v telekomunikačních systémech, na přenos dat, na distribuci televizních a rádiových signálů v sítích RF, v signalizačních a řídících systémech;
  • vláknové optické kabely - používané např. v telekomunikačních systémech, na přenos dat, na distribuci TV a rádiových signálů v RF sítích, v signalizačních a řídících systémech.
Doposud byly vodiče a kabely zpracovávány výhradně jako elektrické výrobky, které podléhají předpisům o bezpečnosti výrobků podle směrnice o nízkonapěťových zařízeních (LVD) a výrobce je označil CE. Nová pravidla zavedená normou EN50575 ukládají výrobcům (i dovozcem a distributorem) povinnost zadávat příslušné testy oznámeným certifikačním orgánem / laboratořím s cílem získat osvědčení potvrzující třídu požární odolnosti svých výrobků a vydávat prohlášení o vlastnostech (DOP) s příslušnými eurotřídami. Eurotřída stavebního výrobku (včetně elektrických, řídících a komunikačních kabelů) umožňuje jeho klasifikaci z hlediska reakce na oheň podle stejných pravidel a kritérií v celé Evropě. Označení požární klasifikace se již nacházejí na etiketách mnoha stavebních výrobků a brzy budou potřebné pro všechny takové výrobky.
Schéma klasifikace kabelů podle normy EN50575
Eurotřída metody testování dodatečná kritéria příkladné výrobky
 Aca EN ISO 1716  kabely bezhalogenové
 B1ca  EN 50399
EN 60332-1-2
kouřivost (s1, s2),
kapalných / částeček (d1, d2)
nebo kyselin (a1)
kabely bezhalogenové
 B2ca  EN 50399
EN 60332-1-2
PVC tvrdé,
kabely bezhalogenové
 Cca  EN 50399
EN 60332-1-2
kabely bezhalogenové
Dca  EN 50399
EN 60332-1-2 
kabely z velmi kvalitním PVC
 Eca EN 60332-1-2  bez požadavků  kabely z PVC
 Fca

Not fulfilling requirements
for
Eca

bez požadavků kabely polyetylenové nebo PVC
Většina materiálů použitých na plášť kabelu jsou hořlavé polymery (hořlavé nebo nehořlavé). Polyvinylchlorid je nejběžnější elektroizolační materiál. Bez speciálních přísad je hořlavý a způsobuje šíření plamene. V případě požáru dochází k tepelnému rozkladu, který může být doprovázen šířením plamene a uvolňováním produktů rozkladu včetně kouře.
Přibližně 60 % hmotnosti polyvinylchloridu tvoří chlor, vysoce jedovatý plyn, který se používal jako bojový plyn v první světové válce. Chlor je chemický prvek 17. skupiny periodické tabulky prvků (halogen), do které patří také astatin, brom, fluor a jód. Přehřáté PVC (polyvinylchlorid) se rozkládá a uvolňuje chlor (Cl) a chlorovodík (HCl), které ve spojení s vodou tvoří kyselinu chlorovodíkovou. Při běžném používání zařízení probíhají tyto procesy velmi pomalu, protože výše uvedené materiály stárnou, aniž by byla překročena jejich maximální přípustná provozní teplota. Při překročení teploty rozkladu v rozmezí 200-300 °C (za podmínek požáru) dochází k intenzivní pyrolýze polyvinylchloridu (tepelný rozklad chemické sloučeniny, při kterém dochází k rozkladu molekul o vyšší molekulové hmotnosti na menší). Při požáru vzniká při hoření změkčovadel černý, korozivní a neprůhledný kouř a toxické plyny. Hmotnost vznikající kyseliny chlorovodíkové činí až 20 % hmotnosti spáleného polyvinitu. Hmotnost 1 kg spáleného PVC zakouří místnost o objemu 500 m3.
Následující grafy ukazují emise toxických a korozivních plynů, jako je HCl a CO//
.
d pro kabely vyrobené v PVC a LSZH (LS0H) plášti během spalovacího procesu.///
Srovnání emisí HCl podle materiálu.

Zdroj: Universitat Politècnica de Catalunya,
BarcelonaTech Katedra inženýrství a námořní vědy.
Srovnání emisí CO podle materiálu.

Zdroj: FACEL
Kabely i další výrobky používané ve stavebnictví podléhají posouzení požární odolnosti. Odhaduje se, že 60 až 80 % z celkového počtu úmrtí při požárech je způsobeno otravou, udušením nebo nemožností rychlé evakuace z místa požáru. Požaduje se, aby materiály použité v zařízení budovy, mimo jiné včetně kabelů, vodičů a dalších součástí souvisejících s elektrickými a teletechnickými instalacemi, fungovaly správně za běžných podmínek užívání budovy i za mimořádných podmínek - při požáru (aby nevydávaly neprůhledný, korozivní nebo toxický kouř).
Srovnání emisí hustého kouře u kabelů s pláštěm LSZH (LS0H) a PVC. Graf ukazuje propustnost světla (%) v čase (min) do husté emise kouře.
zdroj: Universitat Politècnica de Catalunya,
BarcelonaTech Department of Engineering and Nautical Science.
Podle CPR a normy EN50575 uvádí sedm eurotříd klasifikující reakci kabelů na oheň: Aca, BCA, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca spolu s dalšími kritérii charakterizujícími produkci kouře, výskyt hořlavých kapek / částic a kyselost produktů spalování a tepelného rozkladu. Třída Aca definuje nehořlavé kabely (bez reakce), zatímco třída FCA obsahuje kabely, které nesplňují požadavky třídy Eca (tj s neurčeným výkonem). Další klasifikace zahrnuje:
  • s1, s2 - tvorba kouře,
  • d1, d2 - emise hořících kapiček/částic,
  • a1 - vylučování kyseliny.

Rodzaj budynku Budynki jednorodzinne
do 3 kondygnacji
Budynki
mieszkalne
lub strefy pożarowe ZL I-V
drogi ewakuacyjne
klasa palności
kabla

podstawowa

Eca

E1015 TRISET

trudnozapalny

Dca-s2, d1, a1

E1016 TRISET PLUS

niezapalny

B2ca-s1a, d1, a1
E1020 TRISET B2CA
E1022 TRISAT B2CA

Koaxiální kabel TRISET B2CA 120dB (75 ohm) - 500 m
Koaxiální kabel pro nouzové východy.
++podle Svazu polských elektrikářů a předpisu N SEP-E 007 v Polsku
.
třída reakce kabelů a jiných vodičů instalovaných v budovách na oheň
určený typ je uveden v následující tabulce.+++
Charakterystyka budynku Klasa reakcji na ogień kabli i innych przewodów zainstalowanych
poza drogami ewakuacyjnymi w obrębie dróg ewakuacyjnych
Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji indywidualnej, do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie Eca Eca
Budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach leśnych do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie Eca Eca
Budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie, o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczone do celów turystyki i wypoczynku Eca Eca
Budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji nadziemnych, gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych Eca Eca
Budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczone do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną Eca Eca
Garaże wolnostojące o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2 Eca Eca
Budynki wolnostojące o kubaturze do 1500 m3 służące do hodowli inwentarza Eca Eca
Budynki wysokościowe (WW) o wysokości ponad 55 m nad poziomem terenu Dca-s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
Budynki wysokie (W) o wysokości ponad 25 m do 55 m nad poziomem terenu lub mieszkalne o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 włącznie Dca-s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się Dca-s2, d1, a2 B2ca-s1b, d1, a1
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych Dca-s2, d1, a2 B2ca-s1b, d1, a1
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL III – użyteczności publicznej niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II Dca-s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – mieszkalne Dca-s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL V – zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II Dca-s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, inwentarskie i in.) Eca B2ca-s1b, d1, a1

 

Nařízení CPR se přímo netýká navrhování a výstavby budov, ale vyžaduje požární bezpečnost budov, tj. nepřímo vyžaduje použití kabelů se specifickými třídami reakce na oheň. Nařízení CPR neukládá členským státům EU požadavky na typy budov a souvisejících kabelů se specifickými třídami reakce na oheň. Požadavky na použití kabelů s určitou třídou reakce na oheň v konkrétním typu budovy by měly vyplývat z analýzy rizik provedené projektantem teletechnického zařízení nebo z jiných vnitrostátních formálních a právních dokumentů. Každý členský stát by měl stanovit vlastní požadavky na budovy.
Po zavedení celoevropských tříd požární odolnosti mají projektanti a architekti jasné předpisy pro použití vhodného typu kabelu. Tam, kde je potřeba vyšší bezpečnost v případě požáru (výškové a obytné budovy), se doporučuje použít kabely s pláštěm LSZH (LS0H) - bezhalogenová izolace.
Koaxiální kabel 75 Om TRISET PLUS Dca LSZH <br /> třída A+ 1,13/4,8/6,8 110 dB [100m]
TRISET PLUS E1016_500 - třída reakce na oheň podle CPR - Dca-s2,d1,a1

Pro dosažení vyšší úrovně požární bezpečnosti doporučují výrobci kabelů použití kabelů třídy B2CA v budovách se zvláštním určením (zejména kabely instalované v uzavření únikových cest), které musí splňovat velmi vysoké bezpečnostní požadavky (např. nemocnice, jesle, výškové budovy, kancelářské budovy, domovy důchodců).
Koaxiální kabel TRISET B2CA 120dB (75 ohm) - 500 m
TRISET B2CA E1020_500 - třída reakce na oheň podle CPR - B2ca-s1a,d1,a1.
Koaxiální kabel 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [500m]
TRISAT B2CA E1022_500 - Třída reakce na oheň podle CPR - B2ca-s1a,d1,a1.
Koaxiální kabely jsou rozděleny podle vlnové impedance:
  • 50 Ω - Trilan kabely pro aplikace v instalacích WLAN (2,4 GHz a 5 GHz);;
  • 75 Ω - DIPOLNET nebo Triset kabely určené pro individuální a společné anténní systémy (STA / MATV). Typické aplikace zahrnují distribuci signálů DVB-T, FM / DAB a satelitních TV (DVB-S / S2).
75 ohm Triset kabely


50 ohm Trilan kabely

Příklad označení kabelu
Příklad štítku kabelu v souladu s normou EN50575.
Seznam Prohlášení o Parametrech koaxiálních kabelů
v souladu s nařízením CPR
Kód
Název DoP
PL
DoP
EN
vlnová impedance reakce na
oheň
E1010 TRISET-113 PROFI  75 Ω Eca 
E1015 TRISET-113   75 Ω Eca
E1017 TRISET-113 PE  75 Ω Fca
E1019 TRISET-113 HF   75 Ω   Dca 
E1025 TRISET-11 PE   75 Ω   Fca 
E1027  TRISET-11 HF      75 Ω  Cca 
E1220  Tri-Shield DIPOLNET   75 Ω  Eca 
E1230  DIPOLNET      75 Ω Eca
E1231  DIPOLNET PE   75 Ω Fca
E1171 Tri-Lan 240 PE   50 Ω  Fca
E1172 Tri-Lan 240   50 Ω Eca
E1173 Tri-Lan 400 PE  50 Ω Fca
M5995 CAMSET/YAR   75 Ω  Eca 
M5997 CAMSET/YAR PE   75 Ω Fca
Kabely s kroucenými páry se používají pro přenos dat v telekomunikačních a počítačových sítích, většinou v sítích Ethernet instalovaných v budovách (strukturální kabeláž). Sestávají z jednoho nebo více kroucených párů izolovaných žil (drátů, lanek). Zkroucení minimalizuje účinky vnějšího a vnitřního (preslušného) elektromagnetického rušení.
Rozlišují se kategorie nebo třídy kabeláže, což zajišťuje fungování aplikací v různých sítích a zpětnou kompatibilitu se stávajícími řešeními. Definování požadavků na různé kategorie nebo třídy strukturované kabeláže (s přihlédnutím k zachování jejich kompatibility) - řeší: Asociace telekomunikačního průmyslu (TIA) a Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Norma EIA/TIA a evropská norma EN 50173 definují měděné kabely v několika skupinách, v nichž se určuje jejich vhodnost pro přenos informací.
Stejně jako u koaxiálních kabelů doporučují výrobci kroucených dvojlinek pro dosažení vyšší úrovně požární bezpečnosti použití kabelů třídy hořlavosti B2CA v budovách pro zvláštní účely (zejména kabely instalované v únikových cestách), které musí splňovat velmi vysoké bezpečnostní požadavky (např. nemocnice, školky, výškové budovy, kancelářské budovy, domovy důchodců).
Kabel NETSET U/UTP kategorii 6 B2ca-s1a-d1-a1 /500m/
NETSET U/UTP E1615_500 kategorie 6 třída hořlavosti B2ca-s1a-d1-a1 kabel splňuje zákonem požadované normy třídy nehořlavosti. Má plášť LSZH (bezhalogenová izolace).
Kabel NETSET U/FTP kat.6A B2ca s1a,d1,a1 /500m/
NETSET U/FTP E1617_500 kategorie 6A třída hořlavosti B2ca-s1a-d1-a1 kabel splňuje zákonem požadované normy třídy nehořlavosti. Má plášť LSZH (bezhalogenová izolace).
Rodina kabelů NetSet pro strukturální kabeláž.
NetSetkabely pro strukturální kabeláž
Seznam Prohlášení o parametrech krouceného páru
v souladu s nařízením CPR
Kód
Název DoP
PL
DoP
EN
Kategorie reakce na
oheň
E1408 NETSET U/UTP 5e   Eca
E1410 NETSET U/UTP PE+ żel  5e   Fca
E1412 NETSET U/UTP PE  5e  Fca
E1515 NETSET F/UTP  5e  Eca
E1517 NETSET F/UTP PE  5e  Fca
E1608 NETSET U/UTP   Eca
E1616NETSET U/FTP6A Eca