MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

Trochu teorie

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Elektromagnetická kompatibilita je jednou z nejdůležitějších definic souvisejících se zařízeními pracujícími v pásmu velmi vysokých frekvencí.
RF kabelová síť by měla splňovat předpisy elektromagnetického stínění. Nemůže vyzařovat energii, která překračuje stanovenou úroveň a měla by být dostatečně odolná vůči vnější elektromagnetické radiaci.
Pokud kabelová síť pracuje na stejných frekvencích jako další radiokomunikační služby, záření celého systému by nemělo ovlivnit jejich provoz.
Toto záření vytvářené každým síťovým prvkem nebo zařízením, v celém rozsahu provozních frekvencí, by nemělo přesáhnout 1*10-10 W, což představuje 39dBuV/75ohm.

Krom toho by v každém kanálu (v případě, že jsou interference vytvářeny externím elektromagnetickým polem o síle 3V/m v pásmu 50MHz 2GHz) neměl být poměr signál/rušení menší jak 64dB pro televizní signály a 50dB pro FM rádiový signál.
Jedním z nejdůležitějších parametrů, zvláště u koaxiálních kabelů, je efektivnost stínění. Podmiňuje možnost použití zpětného kanálu pro obousměrný přenos dat.
Faktor stínění určuje, kolikrát bude signál vycházející z koaxiálního kabelu snížený v porovnání se signálem v kabelu a naopak. Tento parametr se obvykle měří v 47-862MHz pásmu a jeho typická hodnota leží v rozsahu od 45 až po více než 100dB.
Doporučuje se, aby kabely odběratelů spojující vývodku s přijímačem dosahovaly efektivnosti stínění >=45dB v 30-470MHz, >=65 dB v 470-1000 MHz a >=55 dB v 1000-2150 MHz pásmu. Stejná čísla by měla být aplikována na rozbočovače, odbočné díly, multiplexory a zdířky. U ostatních kabelů by efektivnost stínění měla zajistit:
Frequency range trunk cable

branch/building
cable 

distribution
cable 

0.15-1000 MHz >85 dB >75 dB >65 dB
1000-2500 MHz >75 dB >65 dB >55 dB
Faktor stínění musí být stanoven také pro další síťové prvky a zařízení. Širokopásmové zesilovače by měly mít činitel stínění větší než je maximální výstupní úroveň snížená o 39dBuV. Pro kanálové a anténní zesilovače tento parametr nemůže být nižší jak 75dB.
Dříve vymezené parametry popísují aktivní a pasivní kabelové televizní instalace pracující ve frekvenčním pásmu 47-862MHz. Také SMATV (Satellite Master Antenna TV) zařízení mají přesně definované parametry určující elektromagnetické stínění.
V případě satelitních koaxiálních kabelů by měl být činitel stínění větší jak 65dB pro 47-1000MHz, a 55dB pro 1000-2150MHz frekvenční rozsahy.
V 30MHz - 25GHz frekvenčním rozsahu v každém 100kHz širokém pásmu, nemůže žádné venkovní zařízení přesáhnout následující EIRP ( Effective Isotropic Radiated Power) hodnoty:
Value Frequency range
20 dBpW 30 MHz- 960 MHz
43 dBpW 960 MHz - 2,5 GHz
57 dBpW 2,5 - 25 GHz
Také pokojová zařízení by neměla překročit přípustné úrovně. Intenzita elektrického pole, měřená 10m od zařízení nemůže být vyšší jak 30dBuV/m v 30 - 230 MHz a 37 dBuV/m v 230 - 960 MHz frekvenčních pásmech.
Domovní zařízení by měla být odolná vůči externím elektromagnetickým polím s intenzitou 125dBuV/m v 150kHz - 1000MHz frekvenčním pásmu. Měla by být také odolná vůči růšením vycházejícím z elektrických vedení.
Ve frekvenčním pásmu 0.15 - 30 MHz by měla zachovat jejich parametry, v případě, že je poruchová hladina měnší než 125 dBuV/m, v 30 - 100 MHz: 120 dBuV/m a 100 - 150 MHz: 120 -110 dBuV/m (tato hodnota se lineárně snižuje s logaritmických růstem frekvence).
Zvláštní záležitostí, která se vztahuje k oběma skupinám zařízení (televizní a satelitní), je úroveň rušení pronikající do napájecí sítě. Tato úroveň nemůže přesáhnout 50dBuV/m.
Frequency range [MHz] Allowable interference level [dBuV]
quasi-peak mean
0.009-0.15 doesn’t exist doesn’t exist
0.15-5 66-56* 56-46*
0.5-5 56 46
5-30 60 50
>30 60 50
* tato hodnota se lineárně snižuje s logaritmickým růstem frekvence
Jak již bylo dříve zmíněno, faktor stínění je jedním z nejdůležitějších parametrů, které rozhodují o přenosových vlastnostech a omezeních koaxiálních kabelů. Obecně je tento faktor spojený s hustotou měděného opletení (které je externím dielektrikem), což způsobuje, že zákazníci obvykle volí kabely s vysokým procentem krycí schopnosti opletení. Toto procento označuje, která část dielektrika je pokryta měděným opletením. Ačkoli je pokrytí opletením důležité a podmiňuje efektivitu stínění, nejedná se o identickou věc. Efektivita stínění je funkcí mnoha faktorů. Jeho aktuální hodnota je jediným spolehlivým indikátorem odolnosti vůči vnějším rušením.
Aplikace kabelů pro přenos veškerých druhů signálů vyžaduje jejich stínění před externími rušeními a prevenci proti propouštění elektromagnetického pole. Rozhodujícím parametrem je vždy faktor stínění. Tento parametr je testován v průběhu procesu certifikace. Musí vyhovovat současným standardům. Jiná subjektivní mínění, jako role procentního podílu měděného pokrytí, mohou být klamavá.
V souladu s normou EN50117 existují tyto následující třídy koaxiálních kabelů, v závislosti na efektivnosti stínění: C, B, A, A+, A++. Vezmeme-li v úvahu kabely používané v instalacích odběratelů, nejvyšší účinnost stínění má TRISET-113 E1015_500, s parametry, které jej uvádí mezi A+ a A++.
Třídy stínící účinnosti

Class

30-1000 MHz
[dB]

2-3 GHz
[dB]

C

75

55

B

75

55

A

85

65

A+

95

75

A++

105

85

Co se týče zpětného kanálu, pozornost by měla být věnována faktu, že v mnoha katalozích nejsou uvedeny parametry kabelů pro frekvence nižší než 50MHz. Samozřejmě bychom měli předpokládat, že pokud disponujeme parametry pro vyšší frekvence, můžeme je extrapolovat na nižší pásmo, což sebou však přinese chyby ve výsledcích. To je obzvláště spojeno s účinností stínění.