MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

LAN pro IP video monitorování
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Video monitorovací systémy založené na IP CCTV zařízeních vyžadují odpovídající IP sítě pro přenášení obrazových dat a poskytování komunikace mezi zařízeními a počítači nebo transkodéry.
IP CCTV zařízení odesílají obraz nebo obraz a zvuk v podobě toku dat, obvykle zkomprimovaného do MPEG-4 (SP, ASP, AVC/H.264) nebo MJPEG formátu. Komprese snižuje potřebné pásmo. Kvalita obrazu a zvuku se však s vyššími kompresními poměry výrazně snižuje. Některé aplikace mohou vyžadovat plné rozlišení (např. megapixelové kamery) nebo maximální obnovovací kmitočet - v takových případech může být potřebná šířka pásma velmi rozsáhlá.
V případě vícenásobných zařízení se toky dat sčítají a mohou dosáhnout maximální kapacity sítě.
Pokud síť není správně navržena, nainstalována nebo provozována, způsobí to problémy s užíváním celého IP CCTV systému nebo jeho částí.
Typické následky nevhodné LAN instalace vedení a kapacity:
  • Nízké obnovovací kmitočty, nižší než ty, které jsou nastaveny v kamerách (příliše malá síťová kapacita)
  • Nesprávné dekódování obrazů na počítači nebo transkodéru (přerušovaný tok dat)
  • Ztráta spojení
Vysoce kvalitní a efektivní LAN síť vyžaduje metodický přístup v každé etapě její výstavby, založený na odpovídajících technických standardech.
V tomto článku jsou uvažovány pouze lokální sítě pro IP video monitorování, založené na měděných kabelech a spolupracujících zařízeních.
Proces výstavby (IP sítě) lze rozdělit do následujících etap nebo fází:
  • Navržení komunikační instalace v budově (uvážení běžné spojovací sítě a AC distrubučního systému)
  • Navržení kabeláže
  • Plánování instalačního procesu
  • Implementace
  • Provoz
Každá etapa musí splňovat příslušné standardy/zákony.
Nová budova, která má být monitorována pomocí IP CCTV technologie vyžaduje návrh napájecí sítě (AC a DC) pro IP zařízení a počítače, uzemnění systému (včetně obvyklé spojovací sítě a spojení ochranného vodiče), prostředky EMC (elektromagnetický výkon).
Napájecí sítě musí vyhovovat všem národním standardům/zákonům a musí zajišťovat ochranu proti zasažení elektrickým proudem. Důležité je také vyrovnávání napětí. Pokud je střední vodič použit také pro připojení vybavení, je třeba dávat pozor na to, aby střední vodič nikdy nevystoupal k vysokému napětí (pokud jde o lokální uzemnění).

V případě ostatních budov musí být systém elektrického vedení zkontrolován a přizpůsoben platným předpisům.
Dalším krokem je navržení strukturální kabelové sítě. Měli bychom uvážit použití stíněných a nestíněných kabelů. V závislosti na přenosových parametrech a druhu výstavby by mělo být navrženo stoupací vedení, vodorovný kabelovod, kabeláž mezi budovami
Kvalitní projekt je základem pro správnou realizaci - navržení instalace a instalačních prací. Pro tuto etapu rovněž existují příslušné národní standardy/zákony, které musí být dodržovány. Standardizují kvalitativní požadavky (včetně testovacích metod) a napomáhají poskytování kompletní dokumentace potřebné pro budoucí údržbu kabelového systému.
Cílovou etapou je řádný provoz kabeláže, také včetně údržby systému elektrického vedení. Je velmi důležité, aby byly prováděny pravidelné kontroly, které umožní zamezení neočekávaných selhání sítě, které by mohlo ohrozit spolehlivost CCTV systému.
Evropské standardy pro řešení informační technologie pro výstavbu a provoz LAN sítí pro IP CCTV systémy

Fáze návrhu výstavby

Fáze návrhu kabeláže

Fáze projektování

Fáze realizace

Fáze provozu

EN 50310

EN 50173-1

EN 50173-2

EN 50173-3

EN 50173-4

EN 50173-5

EN 50174-1

EN 50174-2

EN 50174-3

EN 50310

EN 50174-1

EN 50174-2

EN 50174-3

EN 50346

EN 50310

EN 50174-1

Krátký popis těchto standardů:
EN 50173-1:2007
Informační technologie - Standardní kabelové sítě --
Část 1.: Obecné požadavky

Tento standard poskytuje uživateli pomocí aplikace nezávislé standardní kabelové sítě a volného trhu se součástmi kabeláže, flexibilní schéma kabeláže, takže jsou modifikace jak jednoduché, tak úsporné.
Také poskytuje poradenství pro stavební profesionály (např. architekty), a to jak přizpůsobit kabeláž ještě před tím, než-li se dozví specifické požadavky; tj., počáteční projektování jak pro výstavbu, tak pro rekonstrukci.
Průmyslové a standardizační orgány připravují aplikace kabelových sítí, které podporují současné výrobky a poskytují základ pro budoucí vývoj výrobku.

EN 50173-2:2007
Informační technologie - Standardní kabelové sítě --
Část 2.: Komplexy administrativních budov

Standardní kabelové sítě pro použití v komplexech administrativních budov (jak oddělených budovách, tak v kampusech). Vyvážená měděná kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna. Další požadavky na kabeláž v komplexech administrativních budov, se spojovacím vedením dlouhým až 2000m.
EN 50173-3:2007
Informační technologie - Standardní kabelové sítě --
Část 3.: Komplexy průmyslových budov

Pravidla realizace standardní kabeláže pro široký sortiment komunikačních účelů spojených s automatizací, kontrolováním a monitorování průmyslových budov (vyvážená měděna kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna). Jedná se o vývoj požadavků obsažených v EN 50173-1. Další požadavky specifické pro kabeláž v komplexech průmyslových budov, se spojovacím vedením dlouhým až 10,000m. Tyto dodatečné požadavky zahrnují: a) strukturu standardní kabeláže vhodnou pro použití v komplexech průmyslových budov; b) dokončovací práce; c) dodatečné požadavky kvůli průmyslovému prostředí.
EN 50173-4:2007
Informační technologie - Standardní kabelové sítě --
Část 4.: Domovy

Standardní kabelové sítě pro použití v obytných domech a pro řadu účelů, využívající vyvážené a koaxiální kabely. Mohou být instalovány v části budovy (zahrnující více než jeden byt), v oddělené budově nebo v okruhu budov. Další požadavky specifické pro kabeláž v obytných budovách.
EN 50173-5:2007
Informační technologie - Standardní kabelové sítě --
Část 5.: Střediska dat


Standardní kabelové sítě pro široký sortiment komunikačních účelů ve střediscích dat (vyvážená měděná kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna). Další požadavky na kabeláž ve střediscích dat, se spojovacím vedením dlouhým až 2000m.
EN 50174-1:2002
Informační technologie - Instalace kabeláže -
Část 1.: Technická data a záruka kvality

Detailní požadavky a instrukce pro technická data a záruku kvality kabeláže informační technologie. Slovník/definice pro: - technická data kabeláže, - dokumentaci postupů zajišťujících kvalitu, - dokumentaci kabeláže a její administrativu, - instrukce o opravách a údržbě. Naleznete zde 43 definic.
EN 50174-2:2002
Informační technologie - Instalace kabeláže -
Část 2.: Projektování instalace a realizace uvnitř budov

Detailní požadavky na projektování instalace, navrhování, realizaci a údržbu kabeláže uvnitř budov (vyvážená měděná kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna). Kabeláž informační technologie používaná v analogových a digitálních telekomunikačních systémech. Navrhování strategie (pracovního postupu), principů projektování a implementace měděné kabeláže a kabeláže s vedením z optického vlákna, v závislosti na použití, elektromagnetickém prostředí, insfrastruktuře budovy, použitém vybavení. Naleznete zde 18 definic.
EN 50174-3:2005
Informační technologie - Instalace kabeláže -
Část 3.: Projektování instalace a realizace uvnitř budov

Detailní požadavky na projektování instalace, navrhování, realizaci a údržbu kabeláže uvnitř budov (vyvážená měděná kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna). Kabeláž informační technologie používaná v analogových a digitálních telekomunikačních systémech. Navrhování strategie (pracovního postupu), principů projektování a implementace vyvážené měděné kabeláže a kabeláže s vedením z optického vlákna, v závislosti na použití a fyzickém prostředí (klimatické, mechanické a elektromagnetické vlivy).
EN 50346:2002 and A.1:2007
Informační technologie - Testování instalované kabeláže --
Testování instalované kabeláže


Technické požadavky na testování instalované měděné kabeláže a kabeláže s vedením z optického vlákna. Spolehlivé a reprodukovatelné postupy testování přenosové schopnosti strukturálních kabelových sítí. Každý postup poskytuje: testovaný parametr, metodu měření, úpravu, kabelové rozhraní, postup měření, kalibrovací systém, interpretaci a dokumentaci měření. Limity testovaných parametrů jsou v odpovídajících standardech a technických popisech
ISO/IEC 2382-25:1996
Informační technologie -- Slovník --
Part 25: Lokální datové sítě

Zde naleznete definice 75 výrazů týkajících se lokálních datových sítí, síťových zařízení, přenosových protokolů atd.