OBCHODNÍ PODMÍNKY - REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všechny položky v našem katalogu nesou záruku výrobce.
Podkladem pro vyřízení reklamace je záruční list, který musí být dodán prodejci či výrobci (DIPOL). Pokud pro určitou položku výrobce takový list nevystavil, postačujícím dokumentem je kopie stvrzenky, paragonu nebo faktury.

1. DIPOL warranty terms and conditions.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Předmětné obchodní podmínky společnosti TOMI CZECH s.r.o., se sídlem Přerov, Skopalova 2991/22, PSČ 750 02, IČ: 26830370, zapsané v obchodním rejstříku vedeným KS v Ostravě C 40029 (dále jen "prodávající") upravují dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, která vzniknou na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva"), případně v souvislosti s ní a jsou uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dipolnet.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práca a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, případně se jedná o právnickou osobu (korporaci).


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Webové rozhraní obchodu www.dipolnet.cz umožňuje, aby kupující prováděl objednávku zboží a to přímo z webového rozhraní obchodu.
Při objednávce zboží je kupující povinen uvádět veškeré požadované údaje správně a pravdivě.

3. KUPNÍ SMLOUVA - UZAVŘENÍ

3.1 Kupující bere na vědomí, že prezentace zboží tak, jak je umístěna na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého druhu zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
3.3 Ceny zboží jsou v platnosti po celou dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.
3.4 Ustanovením 3.3. není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o souvisejících nákladech spojených s nákupem zboží, tj. balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí za předpodkladu, kdy je zakoupené zboží doručováno prodávajícím kupujícímu v rámci území České republiky.
3.6 Na objednané zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje údaje nejméně o:
3.6.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.6.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
3.6.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako "objednávka")
3.7 Před samotným zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno a tento je povinen zkontrolovat, případně měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko "dokončit objedávku". Údaje uvedené v objendávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky samotné obdžení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvede v uživatelském rozhraní či objednávce (dále je "elektronická adresa kupujícího")
3.8 Prodávající oprávněn v návaznosti na konkrétní objednávku (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) vyzvat kupujícho o dodatečné potvrzení objednávky telefonickou či písemnou formou.
3.9 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je zasláno prodávajícím na elektronikou adresou určenou kupujícím.
3.10 Kupující uděluje souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jdou k tíži kupujícího.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, CENA ZBOŽÍ

4.1 Kupující je oprávněn cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradit prodávajícímu takto:
◦ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u společnosti
◦ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
◦ v hotovosti v provozovně prodávajícího
4.2. S kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží v ujednané výši. Pro případ, kdy není dále uvedeno jinak, kupní cenou se rozumí celkové náklady, tj. i náklady související s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu na kupní cenu. Tímto není dotčeno ujednání, že prodávající je oprávněn, pro případ, kdy ze strany kupujícího nedojde k řádnému, dodatečnému potvrzení objednávky ( ad. čl. 3, odst. 3.6. výše), požadovat uhrazení celkové kupní ceny před samotným odesláním zboží kupujícímu (ad. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku).
4.4. Pro případ úhrady zboží v hotovosti nebo platby za zboží na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. U formy bezhotovostních plateb je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření samotné kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kdy závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na určený účet prodávajícího s uvedením správného variabilního symbolu.
4.5. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.6. Pokud je určeno obecně závaznými právními předpisy, případně pokud je v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající na platby prováděné v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou kupujícímu fakturu - daňový doklad. Doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové ceny zboží a tento odešle v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou kupujícím.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Dle ust. § 1837 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od kupní smlouvy má kupující ve lhůtě do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pro případ, kdy předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží a nebo dodání několika částí, počne lhůta k odstoupení plynout ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
5.2. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující oprávněn zasílat formou dopisu i na adresu provozovny prodávajícího , případně na adresu elektronické pošty prodávajícího.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) nů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2. obchodních podmínek prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky ve lhůtě do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
5.4. Pro případ, kdy kupující odstoupí od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit od kupujícího přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok prodávajícího na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Pokud je společně se zbožím poskytován kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou tak, že pro případ, kdy dojde k odstoupení od samotné kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Pokud je prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. Pokud je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než jak bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, případně i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad to bezodkladně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není povinen kupující zásilku od přepravce převzít
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou.li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícími, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícími, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, pokud chybí ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy,
7.2.2. se zboží lze užít k účelu, který pro jeho použití prodávající uvadí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7., odst. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny TOMI CZECH s.r.o., Na Bečvě 1388, Lipník nad Bečvou 751 31, tel: +420 581 703 372. Nebo na pobočce Prodávajícího – TOMI CZECH s.r.o. Olomoucká 2, 61800 Brno Černovice, tel.: +420 588 883 444. TOMI CZECH, s.r.o. Pod vinicí 23, 143 00 Praha 4. v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího do své dispozice reklamované zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zbožíí
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@t-cz.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou poštu kupujícího.
8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dotaz na oblastni ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro obchranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
9.2. Kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní mlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbyteného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních udajích.
9.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícho předávány třetím osobám
9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o sobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9., odst. 9.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo na poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.9. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
10.2. Kontaktní údaje prodávajícího: TOMI CZECH s.r.o., E-mail: dipolnet@t-cz.com, tel.: +420 581 206 712

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na svou určenou elektronickou adresu, tj. adresu kupujícího.
11.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možno provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pro případ, kdy je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, příp. se do budoucna takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl je neplatnému ustanovení nejblíže, přičemž takovýmto postupem není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
12.2. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Pro případ, kdy vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, mezi smluvními stranami se sjednává, že předmětný smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V Lipníku nad Bečvou dne 01.01.2014