MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

WLAN, LAN

Trochu teorie

Svépomocný průvodce pro WLAN instalátory/poskytovatele
Úvod
Abychom uspokojili požadavky mnoha lidí, kteří se zajímají o výstavbu WLAN sítě, rozhodli jsme se do jednoho článku shromáždit trochu teorie a praktických informací o rychlé a efektivní implementaci bezdrátových sítí, pracujících v 2.4 a 5 GHz pásmech (802.11).
WLAN (Wireless Local Area Network) představuje technologii, která umožňuje výstavbu bezdrátových datových sítí s vyhovujícími parametry a poměrně velkým rozsahem aplikací při relativně nízkých nákladech. Další výhodou této technologie je krátká doba potřebná pro její implementaci.
Možnosti WLAN
 • bezdrátový přístup k lokální domácí, kancelářské, podnikové atd. síti
 • bezdrátový přístup k síti na veřejných místech, např. na letištíchs, stanicích, v kavárnách atd. (aktivní bod)
 • bezdrátová dvoubodová spojení (připojení LAN sítí, telemetrie, dálkové ovládání, vzdálené monitorování)
 • bezdrátový přístup k Internetu (jak ve městech, tak v zemi)
 • nouzový přenosový spoj (duplikace pevně zapojené sítě)
  WLAN standardy
  Zde popíšeme některá řešení vyhovující následujícím třem standardům:
  • 802.11a - v 5 GHz pásmu: 5.150 - 5.350 GHz a 5.470 - 5.725 GHz, přenosová rychlost až 54 Mbps;
  • 802.11b - v 2.4 GHz pásmu: 2.4 - 2.483 GHz, přenosová rychlost až 11 Mbps;
  • 802.11g - v 2.4 GHz pásmu: 2.4 - 2.483 GHz, přenosová rychlost až 54 Mbps;
  Používají se však také další standardy:
  • 802.11f - IAPP - Inter Access Point Protocol - pro spolupráci mezi access pointy;
  • 802.11i - standard definující nové bezpečnostní metody v bezdrátových sítích;
  • 802.11n - standard pro přenášení multimédií v domovech pomocí MIMO technologie, až 300 Mbps;
  • 802.11e - standard definující QoS - podporu pro vysoce kvalitní služby;
  • 802.16 - WiMax standard pro nosné sítě o vysoké kapacitě
  Rozsah bezdrátové sítě
  Měli bychom si uvědomit, že rozsah bezdrátové sítě závisí na mnoha faktorech; můžeme zaznamenat účinek některých z nich a zbytek může zůstat neznámý. Rozsah bezdrátové sítě závisí na:
  1. Faktory spojené s použitými zařízeními:
  • výstupní výkon (dán výrobcem),
  • útlum kabelu (závisí na kabelu a jeho délce),
  • zisk antén (dán výrobcem),
  • citlivost zařízení (dána výrobcem).
  2. Externí faktory:
  • zeslabení mezi anténami (může být odhadnuto na základě FSL modelu);
  • rušení ze strany jiných zařízení (nelze předpovídat - je třeba opatřit nějaké dodatečné součinitele bezpečnosti, aby tato rušení byla kompenzována),
  • vliv fyzických překážek (zdi, podlahy, stromy atd.)
  Pokud tedy chceme znát, jaký by byl efektivní rozsah naší sítě, musíme shromáždit výše zmíněné informace a provést jednoduché výpočty znázorněné v další části tohoto svépomocného průvodce.
  Šíření rádiových vln
  Fresnelova zóna
  Fresnelova zóna je jednou z nejdůležitějších koncepcí spojených se šířením elektromagnetických vln, která je nezbytná pro stanovení parametrů radiokomunikačního spoje. Jedná se o oblast aktivně se podílející na přenosu energie rádiového signálu. Tato oblast má tvar elipsy v podélném řezu a kružnice v příčném řezu. Poloměr této kružnice je funkcí poměru vzdáleností mezi anténami - maximální hodnotu má uprostřed spojení. Význam první Fresnelovy zóny vychází z faktu, že téměř všechna energie signálu je zprostředkována skrze tento prostor.
  Tvar Fresnelovy zóny. R1 je poloměr I zóny.
  [m];
  kde:
  • dkm = d1km+d2km, je vzdálenost mezi stožáry v km
  • d1km - vzdálenost od první antény v km
  • d2km - vzdálenost od druhé antény v km
  Špatně provedená instalace.Instalátor nezajistil vzájemnou viditelnost antén. Rádiové spojení nefunguje.
  Další příklad špatné provedené instalace. Přítomnost překážek v první Fresnelově zóně způsobuje, že rádiový spoj stále nepracuje správně.
  Správně provedená instalace. Viditelnost antén a nepřítomnost překážek v první Fresnelově zóně. Spojení bylo správně zbudováno.
  Pokud se v praxi v centrálních 60% I Fresnelovy zóny nebudou vyskytovat překážky, zaručí to poměrně velmi malou ztrátu energie.
  Vztah mezi poloměrem I Fresnelovy zóny a délkou rádiového spoje pro systémy pracující na 2.4 GHz a 5 GHz frekvenci:

  Radio link length [km]

  60% of the I Fresnel zone radius (0.6R1[m])

  2.4 GHz

  5 GHz

  0.1

  1.1

  0.7

  0.2

  1.5

  1.0

  0.5

  2.4

  1.6

  1

  3.4

  2.3

  2

  4.7

  3.3

  3

  5.8

  4.0

  4

  6.7

  4.6

  5

  7.5

  5.2

  6

  8.2

  5.7

  7

  8.9

  6.1

  8

  9.5

  6.6

  9

  10.1

  7.0

  10

  10.6

  7.3

  Zakřivení Země
  V případě vzdáleností dosahujících několika kilometrů a více, je potřeba započítat zakřivení povrchu země. Pro vzdálenost rovnající se 5 km se výška překážek uprostřed spojení zvyšuje o 1m (označme velikost jako faktor zakřivení) a pro 10km vzdálenost - další 4 m. Antény by měly být situovány v nebo mírně nad minimální výškou splňující tuto podmínku:
  Výška antén = výška nejvyšší překážky v rámci spoje + 0.6 R1 + faktor zakřivení
  Na delší vzdálenosti by se měly provádět přesnější výpočty, založené na hypsometrickém profilu terénu a metodách zahrnujících účinky lomu paprsků a násobné odrazy.
  Zmírnění plynů a deště
  Tyto fenomény jsou velmi známé a rozpoznávané jako nepříznivé pro řádný provoz rádiového systému; v praxi jsou neškodné pro 2.4 GHz a 5 GHz WLAN systémy.
  FSL model a útlum ve volném prostoru
  Základním problémem je odhad zeslabení mezi vysílačem a přijímačem. Když projektujeme venkovní spojení, můžeme pro tento účel použít FSL model. Jedná se o model přenášení volného prostoru, který předpokládá, že
  • mezi vysílačem a přijímačem nejsou žádné překážky,
  • odražené vlny neovlivňují přijímač,
  • první Fresnelova zóna není pokryta,
  • v úvahu nejsou vzata vnější rušení a slábnutí.
  Útlum volného prostoru je definován jako ztráta signálu způsobená sférickými disperzemi rádiových vln v prostoru.
  FSL pro frekvenci 2.4 GHz je dán tímto vzorcem:
  Lp [dB] = 100 + 20log10 D, kde D - vzdálenost
  FSL pro frekvenci 5.4 GHz je dán tímto vzorcem:
  Lp [dB] = 106 + 20log10 D, kde D - vzdálenost
  Útlum volného prostoru a pravidlo 6dB
  Rádiový signál bude během jeho přenosu prostorem slábnout, zatímco se vzdaluje od přenosové antény. Stanovení útlumu rádiového signálu je dalším krokem v procesu projektování.

  Distance [km]

  Attenuation [dB]

  2.4 GHz

  5 GHz

  0.1

  80.4

  86.4

  0.2

  86.4

  92.4

  0.5

  94.4

  100.4

  1

  100.4

  106.4

  2

  106.4

  112.4

  3

  109.9

  116.0

  4

  112.4

  118.5

  5

  114.4

  120.4

  6

  116.0

  122.0

  7

  117.3

  123.3

  8

  118.5

  124.5

  9

  119.5

  125.5

  10

  120.4

  126.4

  Pravidlo 6dB říká, že dvojnásobné zvýšení vzdálenosti způsobuje zvýšení útlumu signálu o 6dB a dvojnásobné snížení této vzdálenosti způsobuje zvýšení úrovně signálu o 6dB. Jednoduchá formulace tohoto pravidla umožňuje snadné zapamatování vztahu. Stačí si pamatovat, že při vzdálenosti 1km v 2.4 GHz pásmu je útlum 100dB.
  Takže pomocí 6dB pravidla získáme pro vzdálenosti 2, 4, 8 km další hodnoty o útlumu: 106, 112, 118 dB. Pro vzdálenosti 500, 250, 125 m bude zeslabení: 94, 88, 82 dB adekvátně. Pravidlo 6dB je také aplikovatelné pro 5 GHz pásmo a další pásma, útlum u 5 GHz pásma pro 1km vzdálenost však bude 106dB, takže to znamená, že 6dB pravidlo je platné také v kmitočtové doméně.
  Další modely přenášení
  Pro profesionální aplikace používají inženýři vysoce propracované modely, často využívané ve specifických podmínkách a prostředí:
  • model přenášení s pokrytou Fresnelovou zónou
  • model přenášení zahrnující zeslabení v důsledku zdí uvnitř budov
  Tyto modely není možné použít v amaterských výpočtech.
  RSL výpočty
  Základem pro výpočet rozsahu je vytvoření rovnováhy rádiového spojení a získání RSL hodnoty (přijímaná úroveň signálu).
  Základní prvky energetické rovnováhy spoje:
  • TSL[dBm] - úroveň signálu vysílače (výstupní výkon vysílače)
  • RSL[dBm] - přijímaná úroveň signálu
  • FSL[dB] - ztráta volným prostorem
  • GT[dBi] - zisk vysílající antény
  • GR[dBi] - zisk přijímající antény
  • CLT[dB] - ztráta přenášeného signálu v kabelu a konektorech
  • CLR[dB] - ztráta přijímaného signálu v kabelu a konektorech
  Vysílač posílá vysokofrekvenční signál s TSL[dBm] hladinou výkonu prostřednictvím kabelového vedení s CLT[dB] útlumem ke vstupu přenášející antény. Poté anténa vysílá tento signál a současně jej zaostřuje do úhlu polovičního výkonu. Tímto způsobem dosahuje efektu zesílení, daného jako zisk antény GT[dBi]. Rádiová vlna je zeslabena o hodnotu FSL[dB] poté co překoná vzdálenost d [km]. Přijímající anténa přemění elektromagnetickou vlnu na přijímaný signál, který je díky zisku přijímající antény zvětšený GR[dBi]. Poté co signál projde skrze kabelové vedení se CLR[dB] ztrátou k přijímači, dosáhné své konečné RSL[dBm] úrovně.
  RSL[dBm]= TSL - CLT + GT - FSL + GR - CLR
  Aby byl provoz bezdrátového spojení zajištěn proti krátkým poklesům výkonu (nebo kolísání), do výpočtu se uvádí další FM parametr (mez úniku). Typická hodnota tohoto parametru se rovná 10dB.
  FM = RSL- RSLFM
  RSLFM představuje minimální úroveň přijímaného signálu (pokud se objeví únik). Pokud chceme dosáhnout RSLFM = - 80dBm, je nutné, aby rádiové spojení dosahovalo RSL = - 70dBm
  Naším cílem je zvolit takové antény a vybavení, které by zaručilo požadovanou úroveň signálu (-80dBm) po většinu času. Většina bezdrátových WLAN zařízení pak zajišťuje nejvyšší možnou rychlost.
  Výběr zařízení - příklad
  Antény pro 2.4 GHz pásmo mají zisk obvykle mezi 7dBi a 24dBi. Pro toto pásmo se obvykle používají kabely H-155 E1170, s útlumem 49.6dB/100m, a H-1000 E1192 s útlumem 21.5dB/100m.
  K dispozici jsou však již také nejnovější kabely s až 6 GHz. Tyto kabely jsou doporučovány pro použití v nových instalacích místo výše zmiňovaných kabelů - Tri-Lan 240 (E1171) a Tri-Lan 400 WLL E1173.

  Více o kabelech používaných společně s WLAN vybavením můžete nalézt v tomto článku:
  Použití koaxiálních kabelů ve WLAN systémech

  V 5 GHz pásmu, antény dosahují energetického zisku od 10dBi do 27dBi. Takže je tento zisk celkově o 3dB vyšší ve srovnání s 2.4 GHz pásmem. Kabely používané pro toto pásmo jsou např. CNT-400 E1162 s útlumem 33dB/100m nebo, pro kratší vzdálenosti, RF-240 E1181, slučitelný s konektory pro H155.
  Jako příklad - chceme zřídit rádiový spoj na vzdálenost 2km a dosáhnout nejlepších možných parametrů tohoto spojení. Použitjeme zařízení s 18dBm výstupním výkonem. Délka kabelu propojujícího anténu s WLAN zařízením je 7m pro obě strany tohoto spoje. Z tabulky můžeme vyčíst, že pro tyto parametry by součet GT a GR zisku neměl být menší než 21.65dB. Z další tabulky víme, že bychom měli použít ATK8 A7120 antény.
  Varování. Někteří výrobci, z marketingových důvodů, záměrně nadhodnocují energetický zisk antén. To může způsobit špatnou práci rádiových spojů používajících tyto antény, pokles přenosové rychlosti a dokonce přechodnou ztrátu spojení. Nejlepším řešením je tedy použít antény, které byly testovány v laboratoři a které mají náležité dokumenty prokazující tyto testy. Krom toho, existence několika sousední bezdrátových sítí může způsobit zhoršení našeho signálu. Proto je občas lepší zvýšit kritérium pro FM a předpokládat hodnotu FM=20dB.

  Výkon vysílače
  [dBm]

  Typ kabelu

  Délka kabelu [m]

  Rozpětí rádiového spojení [km]

  0.5

  1

  2

  3

  4

  6

  8

  10

  15

  16

  H-155

  3

  11.38

  17.38

  23.38

  26.88

  29.38

  32.98

  35.48

  37.38

  40.88

  7

  15.34

  21.34

  27.34

  30.84

  33.34

  36.94

  39.44

  41.34

  44.84

  15

  23.28

  29.28

  35.28

  38.78

  41.28

  44.88

  47.38

  49.28

  52.78

  H-1000

  3

  9.79

  15.79

  21.79

  25.29

  27.79

  31.39

  33.89

  35.79

  39.29

  7

  11.65

  17.65

  23.65

  27.15

  29.65

  33.25

  35.75

  37.65

  41.15

  15

  15.36

  21.36

  27.36

  30.86

  33.36

  36.96

  39.46

  41.36

  44.86

  18

  H-155

  3

  9.38

  15.38

  21.38

  24.88

  27.38

  30.98

  33.48

  35.38

  38.88

  7

  13.34

  19.34

  25.34

  28.84

  31.34

  34.94

  37.44

  39.34

  42.84

  15

  21.28

  27.28

  33.28

  36.78

  39.28

  42.88

  45.38

  47.28

  50.78

  H-1000

  3

  7.79

  13.79

  19.79

  23.29

  25.79

  29.39

  31.89

  33.79

  37.29

  7

  9.65

  15.65

  21.65

  25.15

  27.65

  31.25

  33.75

  35.65

  39.15

  15

  13.36

  19.36

  25.36

  28.86

  31.36

  34.96

  37.46

  39.36

  42.86

  20

  H-155

  3

  7.38

  13.38

  19.38

  22.88

  25.38

  28.98

  31.48

  33.38

  36.88

  7

  11.34

  17.34

  23.34

  26.84

  29.34

  32.94

  35.44

  37.34

  40.84

  15

  19.28

  25.28

  31.28

  34.78

  37.28

  Tabulka ukazující potřebný zisk rádiového spojení, kdy jsou dány: délka spojení, výkon vysílače, typ a celková délka použitého kabelu

  Total required gain
  of radio link

  Recommended type
  of antenna

  14

  ATK-P1

  22

  ATK8

  26

  ATK16

  28

  TetraAnt 14 dB

  33

  Grid 16N

  48

  Andrew 26T

  Výše zachycené hodnoty jsou spíše teoretické, skutečné rozmezí spojů pracujících v 2.4 GHz pásmu by nemělo přesáhnout 2km. Důvodem je omezení vyzařovaného výkonu, max. 100 mW EIRP (20 dBm), a obvykle přeplněné pásmo, což vyžaduje zavedení vyšší FM hodnoty. Zpravidla je výhodnější použít vysílač s nižším výkonem a anténu s vyšším ziskem, než obráceně.
  EIRP a volba zařízení
  Porušíme zákon, pokud použijeme přenášející anténu s velmi vysokým energetickým ziskem? Mělo by být poznamenáno, že předpisy neinformují o hranicích zisku, které nemohou být překročeny. Tak jak je možné, že jedna osoba může mít anténu s 15dBi ziskem, když druhá porušuje zákon instalací antény s 10dBi ziskem? Proč některé společnosti označují, v ověřovacím certifikátu, antény s 15dBi ziskem, když ostatní doporučují antény s 10dBi ziskem?
  Odpověď na tyto otázky zahrnují předpisy týkající se maximální přípustné hodnoty vyzařovaného výkonu - EIRP. V mnoha zemích, bez zvláštní licence, může být maximální hodnota EIRP 100mW (20dBm) použita v 2.4 GHz pásmu a 1 W (30 dBm) v 5.47 - 5.725 GHz pásmu. Avšak stejných úrovní EIRP lze dosáhnout mnoha způsoby, v souladu s těmito vzorci:
  EIRP[dB]2.4G = Výkon vysílače [dBm] - (útlum konektorů [dB] + útlum kabelu [dB]) + zisk antény [dBi] <= 20dBm
  EIRP[dB]5G = Výkon vysílače [dBm] - (útlum konektorů [dB] + útlum kabelu [dB]) + zisk antény [dBi] <= 30dBm
  Aby nebyla překročena maximální přípustná EIRP hodnota, musí být vybrány odpovídající parametry:
  • výkon vysílače,
  • typ a délka kabelů
  • zisk antény.
  Vyplatí se znova zdůraznit, že je mnohem výhodnější použít vysílač s nižším výkonem a anténu s vyšším ziskem, než obráceně. Proč? Z rovnováhy spoje vidíme, že požadované vyzařované hladiny výkonu lze dosáhnout jakýmkoli způsobem, základní stanicí však není pouze vysílač, ale také přijímač, a potom, když přijme signál od klienta, bez ohledu na přenášený výkon, je důležitá pouze citlivost přijímače a zisk antény. Takže zisk antén je důležitý jak během přenášení, tak během přijímání.
  Výstupní hladina výkonu je také významnou záležitostí. Obvykle se zdá, že vyšší výkon přináší lepší výsledky. Není to však pravda. Existuje určitá optimální hladina výkonu nastavená pro umístění klientů. Příliš vysoký přenášecí výkon představuje nepotřebný přenos našeho signálu mimo požadovanou oblast. Můžeme narušovat sítě pracující daleko od nás. Budeme také náchylní na útoky na naši síť prováděné lidmi, kteří jsou od nás poměrně daleko a tudíž obtížně rozpoznatelní.
  Zisky klientských stanic by měly být také vybrány pečlivě. Klient, který používá vysoký zisk antény blízko základní stanice, přestože přijímá silný signál, může během přenosu také rušit ostatní, dokonce vzdálené sítě. Krom toho, "rozpozná" tyto sítě a co to naznačuje, ty způsobí dodatečný šum (vyšší šum způsobí vyšší počet chyb a nižší přenosová rychlost), nebo s nimi bude dokonce sdílet přenosové médium - což také sníží rychlost. Na druhou stranu, klientské stanice s nižším ziskem, optimálním pro specifickou vzdálenost, rozpoznají pouze základní stanice a nezpůsobí takovéto problémy.
  Konektory
  Většina WLAN zařízení je vybavena SMA-RP konektory, zatímco outdoorové antény mají konektory typu N. Při použití H-155 kabelu je potřeba jej zakončit SMA RP konektorem na jedné straně a odpovídajícím male nebo female konektorem (v závislosti na anténě) na straně druhé. Pokud nemáme krimplovací nářadí, měli bychom zvolit konektory s bajonetovým uzávěrem. Krimplované konektory jsou však preferovány pro jejich spolehlivost.
  Adaptéry E83220 a E83225 - SMA RP/ N (male a female) používající H-155 kabel

  Způsoby zakončení kabelů můžete nalézt zde. Poté co si připravíme kabel, je potřeba spájet vnitřní drát a poté nasadit špičku konektoru, přičemž jej zahříváme páječkou.
  Výběr rádiového kanálu
  2.4 GHz pásmo se skládá ze 13 kanálů, ze kterých pouze tři jsou nezávislý jeden na druhém. To znamená, že pouze maximálně tři WLAN sítě mohou pracovat v určité oblasti. Instalátor nové sítě by měl tyto tři kanály zkontrolovat než-li začne s výstavbou WLAN systému. V případě volných kanálů by měl být zvolen kanál s nejnižší úrovní šumu.
  Uspořádání kanálů v 2.4 GHz pásmu. Pouze 3 kanály z celkového počtu 13 kanálů nepokrývá, tj. 1, 7, 13 nebo 1,6,11
  Praktické zkoušky ukázaly, že vzájemné působení dvou sítí pracujících ve stejné oblasti závisí na vybraných kanálech a snižuje se se zvyšujícím se prostorem mezi kanály. Pokud obě sítě používají stejný kanál, mají poloviční maximální kapacitu. V nejhorším případě používají sousední kanály - jejich signály vzájemně vytváří vysokou hladinu šumu, který výrazně snižuje efektivní přenosovou rychlost na 20% jejich kapacity. 4-kanálové rozestupy umožňují 70% efektivitu. Teoreticky nezávislé kanály mají na sebe bohužel také určitý vzájemný vliv.
  Volba polarizace
  Existují dvě populární varianty polarizace: kruhová a lineární. Kruhová polarizace znamená, že konec vektoru elektrického pole v prostoru opisuje kruh. Kruhová polarizace může být pravotočivá nebo levotočivá. Rádiové systém s pravotočivou polarizací neovlivňují systémy s levotočivou polarizaci a naopak.
  Kruhová polarizace: pravotočivá a levotočivá
  V případě lineární polarizace vektor elektrického pole osciluje pouze v jedné rovině. Jedná se o vodorovnou nebo svislou rovinu.
  Rádiové systémy s vodorovnou polarizací nepůsobí na systémy se svislou polarizací a naopak, protože tyto polarizace jsou kolmé. Tato vlastnost umožňuje zdvojení počtu rádiových systému v jednom místě.
  Varování. Není dovoleno používat antény s kolmou polarizací, tj. anténa s vodorovnou polarizací na jedné straně spoje a se svislou polarizací na druhé straně spoje. Pokud dojde ke spolupráci antén s kruhovou polarizací s anténami s lineární polarizací - což je možné - avšak s 3dB ztrátou výkonu.
  Šum
  V praxi je šum součtem nežádoucích rádiových signálů, tj. interferencí. Příliš velká úroveň šumu může zničit parametry rádiového spojení nebo dokonce učinit spoj neschopným provozu. Dokonce i vyvážené rádiové spojení může vypadat nepoužitelně, a to z důvodu vysoké úrovně šumu. Projektant nemá na hladinu okolního šumu žádný vliv. Jak se tedy můžeme chránit proti těmto interferencím? Nejjednodušším způsobem jak proti nim chránit náš spoj je nalezení méně přeplněný rádiový kanál. Dalším způsobem je výběr antén s vyšším ziskem, pro zlepšení odstupu signálu od šumu (S/N).
  Rychlost rádiového spojení závisí na hladině výkonu přijímaného signálu a odstupu signálu od šumu (Na kresbě je označen jako intenzita signálu a kvalita signálu.) Pro dosažení maximální rychlosti 11Mbps by měl být ukazatel na zeleném poli (Výborný). Pokud se hladina šumu zvyšuje, dokonce i vysoká hodnota přijímaného signálu nás neochrání před ztrátou šířky pásma.
  Efektivní přenosová rychlost
  Jelikož je WLAN systém založený na CSMA/CA technikách a používá přenos pomocí ACK potvrzení, koncový uživatel připojený k síti prostřednictvím např. 11Mbps spoje nemůže dosáhnout skutečného přenosu dat vyššího než polovina hodnoty, tj. okolo 5Mbps. Efektivní přenosová rychlost WLAN spoje je menší než polovina deklarované kapacity bezdrátového spoje.
  Pracovní režimy Access Pointů
  Access Point může pracovat v několika různých režimech. Každý režim je charakteristický jeho schopnostmi (nebo bez) podporujícími specifická zařízení a vlastnostmi shromážděnými v tabulce:

  Režim Access Pointu

  Podpora LAN (počet podporovaných počítačů)

  Podpora klientů vybavených WLAN kartami

  Spolupráce s Access Pointy

  Bezdrátový most

  Ano

  Ne

  Bezdrátový most

  Vícenásobný most

  Ano

  Ne

  Bezdrátový most

  Vysílač

  Ne

  Ano

  Access Point

  Access Point

  Ano

  Ano

  Vysílač, AP Klient

  AP Klient

  Ano ( až 63)

  Ne

  Access Point

  Plánování WLAN buněk a služby pro klienty
  Existuje několik způsobů jak pokrýt oblast WLAN signálem. Vše závisí na požadovaném rozsahu a kapacitě sítě.
  Způsoby pokrytí oblasti rádiovým signálem - sektory buňky a všesměrová buňka
  Na levém obrázku máme terén pokrytý pomocí tří Access Pointů a tří sektorových antén. Každý Access Point používá odlišnou frekvenci. Na obrázku napravo máme jeden Access Point se všesměrovou anténou. První systém pokrývá 6 krát větší oblast než druhý systém a může tak mít 3 krát více odběratelů. Náklady na připojení odběratele v obou systémech budou záviset na vzdálenosti od odběratele k základní stanici. Odběratelé, kteří jsou situováni blíže k základní stanici mohou být vybaveni anténami s nízkým ziskem, což představuje nižší náklady.
  Velikost buňky by měla být vybrána po uvážení všech schopností základní stanice, hustoty obyvatelstva v oblasti a odhadovaného stupně nasycení trhu.
  V praktických řešeních je velikost buňky omezena tvarem země a překážkami, např. stromy, komíny, budovami atd.
  Běžné problémy s WLAN sítěmi

  Důvody pro nenavázání spojení

  Řešení

  1.

  Překážky v I Fersnelově zóně

  Použijte vyšší stožáry. Změňte umístění antén.

  2.

  Špatně vypočítaná energetická rovnováha spoje. Špatně vybraná zařízení.

  Použijte kabely s nižším útlumem. Např. místo H-155 použijte H-1000; Použijte antény s vyšším ziskem.

  3.

  Špatná polarizace antén

  Vyrovnejte antény do stejné polarizace.

  4.

  Špatná poloha antén

  Použijte měřič úrovně signálu během instalace antén. Nastavte antény do pozic, ve kterých bude mít signál nejvyšší výkon.

  5.

  Vysoká hladina rušení nebo šumu

  Zvolte rádiový kanál s nejnižší hladinou šumu. Změňte polarizaci spoje na opačnou. Použijte antény s vyšším energetickým ziskem. Jako poslední možnost - změňte umístění antén.

  Špatný provoz rádiového systému

  Diagnóza

  Řešení

  A.

  Ztráta spojení a malá šířka pásma rádiového spojení

  Nízká hodnota odstupu signálu od šumu

  Body 1-5 z předešlé tabulky

  B.

  Nízká přenosová rychlost od základní stanice s rádiovým spojem pracujícím při maximální rychlosti

  Časté kolize

  Zapněte RTS/CTS mechanismus pro klienty

  Wrong operation of radio system

  Diagnosis

  Solution

  A.

  Loss of connection and low bandwidth of radio link

  Low value of S/N parameter

  Points 1-5 of previous table

  B.

  Low transfer rate from base station with radio link working at maximal speed

  Frequent collisions

  Turn on RTS/CTS mechanism for clients

  Navrhujeme, abyste se dobře seznámili s těmito články: WLAN v rodinném domě a WLAN - vnitřní instalace.