MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

Instalační součásti

Teorie a použití kanálových zesilovačů
Kanálové zesilovače - důležitá základní fakta. Častým problémem, se kterým se setkáváme v pozemních televizních anténních instalacích je nevyváženost úrovně přijímaných kanálů, pohybující se často mezi 10-20 dB. V případě malých instalací (5-20 vývodek) tento rozdíl (nedoporučuje se) obvykle ještě nezpůsobuje žádné potíže. Ve větších instalacích se již jedná o skutečný problém, kde je rozdíl úrovní na vstupu zvýšen o nestálý (jenž je funkcí kmitočtu) útlum kabelů a může snadno přesáhnout (ve vývodce) přípustný limit (12 dB) celého pásma.
Proto se pro větší instalace (více než 20 vývodek) doporučuje použít kanálové zesilovače. V příkladu chceme přijímat kanály: 25, 30, 40, 51, a 60. Při analýze kmitočtového spektra pozorujeme, že příjem kanálů 30, 51, 60 nezpůsobuje žádné potíže, dokonce i když použijeme širokopásmový zesilovač. Kanály 40 a 25 však mohou být zdeformované nebo přijímané se značně velkým šumem.
U malých a středních instalací lze problém s nízkou úrovní kanálů 25 a 40 řešit pomocí přidání několika samostatných antén s předzesilovači, které se připojí k jednotlivým vstupům zesilovače s více vstupy, jako např. CF-512, a přidáním filtru FR-401 (kanálová zádrž) do obvodu s kanálem 40. V případě větší instalace, obzvláště pokud využívá prodlouženou kabeláž, by tyto úrovně měly být dokonce více vyvážené, kvůli velkému počtu připojených přijímačů, které vytváří dodatečné deformace na různých frekvencích.
Příklad kombinace přijímaných kanálů a jejich úrovně
Kanálové zesilovače - selektivní zesilovače. Úlohou kanálového zesilovače je selektivně zesilovat jednotlivé (nebo v případě digitálních kanálů - několik blízkých digitálních vysílání) televizní kanály. To znamená, že žádaný kanál je zesilován nejvíce, zbytek je zeslabován. Základními parametry kanálových zesilovačů jsou: pracovní kanál, zisk, maximální výstupní úroveň, selektivita. Kanálové zesilovače jsou, oproti jiným typům zesilovačů, charakteristické vysokým ziskem, obvykle 40-54 dB a velmi vysokou výstupní úrovní, přes 120 dB.
Znázornění selektivních vlastností kanálových zesilovačů
Kanálové zesilovače - zisk. "Nejpůsobivější" vlastností kanálových zesilovačů je jejich zisk, dosahující hodnot, které jsou jinak mezi ostatními typy anténních zesilovačů neobvyklé. Například, pracovní kanál řady ZG zesilovačů Alcad má hodnotu kolem 53 dB. Tak vysoký ziskn (ve spojení s vysokou výstupní úrovní přes 120 dBuV) umožňuje použití soupravy zesilovačů jako páteře pro velké instalace, které obsahuje dokonce přes 200 vývodek, aniž by bylo potřeba použít další domácí zesilovače.
Vysoký zesilovací činitel má také i své nevýhody. Vyžaduje použití dobře stíněných kabelů a prvotřídních konektorů, aby bylo dosaženo dobré stability celého systému (aby se tak předešlo riziku parazitní vazby). Dobrými příklady mohou být stíněné konektory IEC od společnosti Alcad, MC-095 (R90800) a HC-095 (R90801), a TRISET-113 E1015_500, TRISET-113 HF E1019_100 kabely.
Ze stejného důvodu se nedoporučuje instalovat předzesilovače přímo na vstup kanálového zesilovače. Pokud je potřeba, je lepší je nainstalovat do anténních krabiček.
Kanálové zesilovače - výstupní úroveň vymezuje počet vývodek. Maximální výstupní úroveň kanálových zesilovačů, podobně jako v případě ostatních zesilovačů, rozhoduje o počtu vývodek, které lze v instalaci použít, tj. rozhoduje o velikosti celé instalace. Obvykle se maximální výstupní úroveň kanálových zesilovačů rovná 120 dBuV a více (například ZG řada má přípustnou hladinu 123.5 dB).
Stojí za to připomenout, že úroveň se vztahuje k jednotlivému kanálu a nezávisí na počtu kanálů (každý z nich je podporován individuálním zesilovačem). Lze odhadnout, že výstupní úroveň 100 dBuV umožňuje vystavět instalaci s 20-40 vývodkami, 104 dBuV s 40-50 vývodkami, 110 dBuV s 60-80 vývodkami a 120 dBuV umožňuje vystavět instalaci se 140-180 vývodkami. Samozřejmě, že počátečním bodem pro výběr zesilovačů je návrh specifické instalace.
Kanálové zesilovače - deformace pocházející ze sousedních kanálů. Někdo se může mylně domnívat, že kanálové zesilovače mohou zajistit perfektní kvalitu za všech podmínek. Samozřejmě to tak není, kanálové zesilovače mají také určitá omezení. Problém s příjmem nastává v případě, že má sousední kanál (nežádoucí) vyšší nebo bližší úroveň k přijímanému (žádanému) kanálu.
V tomto případě je příjem jednoduše nemožný a žádný kanálový zesilovač nezajistí efektnivní zeslabení sousedního kanálu. Pomocná nosná zvuku kanálu ležící pod a nosná obrazu kanálu ležící nad jsou vážnou poruchou přijímaného kanálu. Abychom získali správný příjem, nenarušený kolísáním přenosu, nosné by měly být zeslabeny přinejmenším o 15 dB ve srovnání s hodnotami užitečného signálu. Což není možné zrealizovat, jelikož vzdálenost mezi nimi je pouze 1.5 MHz.
U frekvencí dosahujících 900 MHz je 1.5 MHz rozteč velmi malá hodnota, neumožňující vybudování efektivních pasivních či aktivních filtrů. Takže je příjem možný pouze tehdy, když úroveň sousedního kanálu nepřesahuje úroveň žádaného kanálu a když jsou použity speciální kanálové zesilovače, např. ZG-421.
Kanálové zesilovače - vstupy a výstupy. Na co se u kanálových zesilovačů používají dva vstupy a dva výstupy a jak je zakončit?
Vstupní konektory mají stejnou prioritu, používají se pro připojení několika kanálových zesilovačů k jednomu zdroji, tj. anténě. Výstupy se také shodují a používají se pro kombinování signálů ze všech kanálových zesilovačů v soupravě. Periferní výstupy zesilovačů lze použít jako hlavní vedení, dodávající signály k jednotlivým úsekům vedední (např. schodiště).
Obecným pravidlem je, že pokud je několik (alespoň dva) zesilovačů připojeno k jedné anténě, poslední volný vstup v řadě je zakončen 75 ohm rezistorem. Pokud je k anténě připojen samostatný zesilovač, nevyužitý druhý vstup by měl být uzavřen pomocí originálního uzávěru otvoru, přiloženého v sadě. Je důležité, aby nebyly pomíchány s jinými uzávěry patřícími k zesilovačům pracujícím v UHF pásmu.
Příklad instalace se správným připojením vstupů a výstupů
Širokopásmové zesilovače versus kanálové zesilovače. Tento výběr není jednoduchý. První kritériem je počet vývodek. Malé zevšeobecnění: pokud počet vývodek přesahuje 50, doporučuje se používat kanálové zesilovače. Pro méně než 10 vývodek bude dozajista stačit širokopásmový zesilovač, ledaže by se vyskytly určité specifické podmínky. Problém nastává v případě, že máme 10-50 vývodek. Hlavní věc je zajistit odběratelům výstupní úrovně v jejich vývodkách, které by nebyly menší jak 60dBuV a vyšší jak 80 dBuV.
Při výběru řešení bychom měli zvážit konkrétní podmínky pro příjem, zvláště rozdíly v úrovních kanálů v bodě. Anténní isntalace jinak zesilují různé frekvence, a tyto rozdíly jsou navíc zvyšovány ve vývodkách odběratelů. Výpočet by měl zohlednit, že nemusíme provádět empirické ověření vývodek. Aby se předešlo problémům, je lepší použít kanálové zesilovače v každém případě, kdy jsou prozatímně stanovená rozpětí omezená.
Kanálové zesilovače versus širokopásmové zesilovače. V předešlém bodě bylo řečeno, že hlavní úlohou je zajistit úrovně signálu ve vývodkách odběratelů o hladině alespoň 60 dBuV a maximálně 80 dBuV, tj. rozdíl by neměl přesáhnout 20 dB. Většina zařízení v anténních instalacích má ploché charakteristiky, nezávislé na frekvenci. Prakticky jedinou výjimkou je koaxiální kabel.
V případě kanálů 6-12 se nevyskytuje žádný problém, v pásmu je obvykle přenášen pouze jeden program a, navíc, celé šířka pásma je poměrně omezená - přibližně 56 MHz (174-230 MHz). Komplikovanější situace je v rozsahu 21-69 kanálů, kde se šířka pásma rovná 392 MHz (470-862 MHz). V tomto rozsahu jsou přenášeny téměř všechny programy, navíc - s různými úrovněmi a často z různých lokalit. Pokud jsme předpokládali, že rozdíl úrovní ve vývodce nemůže přesáhnout 20 dB, rozdíl úrovní na vstupu instalace nemůže být vyšší jak:
dT = 20 - a
kde: a - rozdíl v útlumu kabelu v rozsahu 470-862 MHz (v délce k nejvzdálenější vývodce) dT - maximální rozdíl úrovní na vstupu instalace.
Za předpokladu, že pro menší instalace tato délka nepřesáhne 40m, pokud použijeme podobný kabel jako YWD 75-1.0/4.8, dostaneme rozdíl v útlumu rovnající se 2 dB, a pro kabel YWD 75-0.59/3.7 - 4 dB. Proto lze širokopásmový zesilovač použít pro rozdíl ve vstupní úrovni nepřevyšující 18 dB (20 - 2) v prvním případě a 16 dB (20 - 4) v druhém.
Soupravy ZG kanálových zesilovačů - standardní řešení pro komunitní /MATV instalace.